Vilkår og betingelser


Oversigt

 

 

Brugervilkår

 

Generelt
Ejeren af dette websted er den danske virksomhed Great Dane Airlines A/S, der er registeret CVR-nummer: 40065482. Når du bruger dette websted, accepterer du følgende brugervilkår.


Tilladt brug

Materiale, indhold og tjenester på dette websted må kun anvendes til personlig, ikke-kommerciel brug. Det er ikke tilladt at bruge et automatisk system eller software til at trække data fra dette websted til kommerciel brug. Vi forbeholder os retten til uden varsel at gribe ind overfor eventuel uautoriseret brug af dette websted, som vi finder det nødvendigt. Sådanne indgreb uden varsel kan omfatte, men er ikke begrænset til, annullering af din booking, nægtelse af adgang til vores hjemmeside eller anlæggelse af sag.


Immaterielle rettigheder

Alle materialer, indhold og data på denne side, inklusive men ikke begrænset til navne, logoer, artikler, fotos, priser osv. samt design og kildekoden bag hjemmesiden er underlagt copyright, varemærkerettigheder, databaserettigheder og/eller immaterielle rettigheder. Du må ikke, hverken helt eller delvist, kopiere, ændre, distribuere eller bruge eller reproducere indhold fra dette websted uden forudgående skriftligt samtykke fra Great Dane Airlines A/S.


Links til andre hjemmesider

Dette websted kan indeholde links eller referencer til andre websteder. Great Dane Airlines A/S påtager sig ikke noget ansvar eller forpligtelser med hensyn til indhold, reklamer eller produkter på disse sider. Med mindre andet er angivet, endosserer Great Dane Airlines A/S ikke produkter og/eller servicer, der tilbydes på disse websteder.


Begrænset ansvar

Dette websted leveres "som beset". Great Dane Airlines A/S gør sig alle rimelige anstrengelser for at sikre, at oplysningerne på dette websted er korrekte og opdateret samt for at sikre hurtig og pålidelig service. Great Dane Airlines A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der kan ske ved brug af dette websted eller hjemmesider, som dette websted linker til. Great Dane Airlines A/S kan hverken holdes ansvarlig for eventuelle tab eller for skader, der kan opstå ved brug af oplysninger på dette websted eller et websted, som dette websted linker til.


Ændringer på dette websted

Vi forbeholder os retten til at foretage forbedringer eller ændringer med hensyn til oplysninger, service, produkter og andet indhold på dette websted når som helst og uden yderligere varsel.


Ændringer i brugervilkår

Vi forbeholder os retten til at ændre, forandre, tilpasse, tilføje eller fjerne dele af disse brugervilkår når som helst uden forudgående varsel. Med din fortsatte brug af webstedet accepterer du disse ændringer af brugervilkårene.

 

 

1. Definitioner

 

Aftalte stop
De steder, med undtagelse af afrejsested og den endelige destination, der er specificeret i din billet eller i vores tidstabeller som stop på din rejserute.


Flyselskabets kendingsbogstaver (Airline Designator Code)

De to eller tre tegn eller bogstaver, der bruges til at identificere et flyselskab og dets rutenummer. Great Dane Airlines (GDE).


Autoriseret agent

En salgsagent, som er bemyndiget af os til at sælge vores serviceydelser.


Bagage

Personlige ejendele inklusive hjælpemidler, som passagererne medbringer på deres rejse. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omfatter dette både indchecket bagage og håndbagage.


Bagagekvittering

Den del af bagagekuponen, du får udleveret som kvittering for indchecket bagage.


Bagagekupon

Det dokument, der udstedes af flyselskabet med det ene formål at identificere indchecket bagage.


Flyselskabets pålagte tillægsgebyrer

Tillægsgebyrer og afgifter, som flyselskabet pålægger, såsom brændstofafgift.


Booking

En bookinganmodning afgivet af dig eller på dine vegne og accepteret af os til rejse på vores flyvninger.


Bookingreference

Den unikke kode bestående af seks tegn (bogtaver og tal), der udstedes af os og bruges til at identificere din bekræftede booking.


Indchecket bagage

Al bagage, som vi har taget ansvaret for, og som vi i den forbindelse har udstedt en bagagekvittering for.


Videre forbindelse

To eller flere ruteafsnit, der udgør en rejse én vej og solgt af os som én booking.


Kontaktcenter

Vores booking- og kundeservice callcenter. Kontaktcenterets telefonnumre er offentliggjort på vores hjemmeside.


Konventioner

Vi overholder alle gældende love, kendelser, konventioner og regulativer.


Skade

Omfatter død, personskade, tab, delvist tab, tyveri eller anden skade, der hidrører fra eller opstår i forbindelse med flytransport.


Dage

Kalenderdage. Omfatter alle ugens syv (7) dage. I forbindelse med ændringer eller underretning vil den dag, ændringen eller meddelelsen er modtaget/sendt, ikke tælle med. Ved afgørelse af, om en billet er gyldig, vil den dag, billetten er udstedt eller rejsen er påbegyndt, ikke tælle med.


Elektronisk kupon

En elektronisk flykupon til en elektronisk billet opbevaret i vores computerdatabase, som viser det afrejsested og den destination, du er berettiget til at blive befordret imellem.


Elektronisk billet

En billet udstedt elektronisk bestående af elektroniske kuponer.


Billetpris

Den gældende pris, vi har fastsat for en booking.


Billetprisregler

De yderligere vilkår, der afgør fleksibiliteten og de serviceydelser for transport, der er tilknyttet bookingen.


Force majeure

En usædvanlig og uforudset hændelse uden for vores kontrol, hvis konsekvenser ikke kunne have været undgået, selvom al rimelig rettidig omhu og opmærksomhed var blevet udvist.


Generelle vilkår for befordring

Disse generelle vilkår for befordring.


Håndbagage

Al bagage og alle personlige ejendele eller andre genstande (ikke indeholdt i indchecket bagage), du medbringer på din rejse.


Rejserute

Et eller flere dokumenter udstedt af os eller vores autoriserede agenter med detaljer om din rejse med os.


Valgfri serviceydelser

Andre serviceydelser, såsom indchecket bagage, som ikke er inkluderet i den billetpris, der er gældende for bookingens billetprisregler.


Regler

Alle regler og bekendtgørelser med undtagelse af disse generelle vilkår for befordring, som vi har fastlagt, og som er gældende på den dag, bookingen blev bekræftet, for befordringen af dig og din bagage, inklusive de gældende billetpriser på den pågældende dag.


SDR

Særlige trækningsrettigheder (Special Drawing Rights) defineret af den internationale valutafond.


Tarif

De offentliggjorte billetpriser og/eller vilkår for befordring hos et flyselskab, der har indgivet en sådan "tarif" til de relevante myndigheder, hvor det er påkrævet.


Billet

Et gyldigt dokument, der berettiger dig til at flyve med os. Det kan enten være en elektronisk billet eller et andet dokument udstedt af os eller på vegne af os, efter at bookingen er bekræftet og før ombordstigning, inklusive en bagagekvittering.


Frivillige udstigninger

En udstigning under din rejse ønsket af dig på et stop mellem afrejsestedet og den endelige destination, som i forvejen er accepteret af os.


Dig, din, passageren, kunden

Enhver person og ethvert spædbarn, der rejser med dig, med undtagelse af besætningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres i et fly i medfør af en billet.


Vi, os, vores, flyselskabet, Great Dane Airlines

Great Dane Airlines A/S


Hjemmeside

www.greatdaneairlines.dk

 

 

2. Anvendelighed


2.1 Generelt


2.1.1
 Disse generelle vilkår for befordring er vores vilkår for befordring, der henvises til i vores billetter, elektroniske bookingdokumentation eller hjemmeside. Medmindre artiklerne 2.3 og 2.4 siger noget andet, vil de være gældende for al befordring af dig og din bagage udført af os og for anden service leveret af os, uanset om den betales for eller ej. De generelle vilkår for befordring supplerer vores regler anført på billetten, den elektroniske bookingdokumentation eller vores hjemmeside.


2.1.2
 De generelle vilkår for befordring vil også være gældende for supplerende befordring eller befordring til reduceret pris, medmindre andet er anført i disse vilkår, bookingen, billetten eller den elektroniske bookingdokumentation for befordringen.


2.2 Charter

Hvis befordringen leveres i medfør af en kontrakt indgået med et andet selskab, vil disse generelle vilkår for befordring kun være gældende i den udstrækning, de ikke er i konflikt med de vilkår, der er specificeret i kontrakten med det chartrede selskab.


2.3 Obligatoriske, lovbestemte bestemmelser

Vi er underlagt nationale og internationale konventioner og regulativer, når vi befordrer vores passagerer. Vores generelle vilkår for befordring vil være gældende i den udstrækning, de ikke er i modstrid med gældende tariffer eller konventioner. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem vores generelle vilkår for befordring og gældende tariffer og konventioner, vil tarifferne og/eller konventionerne altid have fortrinsret frem for vores generelle vilkår for befordring.


2.4 Gældende lov

Medmindre andet fremgår af gældende, internationale konventioner eller internationale eller nationale love og forordninger i forbindelse med din kontrakt om befordring, vil vores generelle bestemmelser vedrørende befordring, tariffer og regler være underlagt bestemmelserne i den norske lovgivning.

 

 

3. Billetter


3.1 Generelt
Billetten udgør bevis på, at der er indgået en kontrakt mellem os og den passager, hvis navn er anført på billetten. Hvis en billet ikke er udstedt, vil bookingen og den efterfølgende betaling, der stammer fra et dokument udstedt af flyselskabet eller dettes autoriserede agent, udgøre bevis på, at der er indgået en kontrakt. I disse tilfælde vil de generelle vilkår for befordring være gældende.


3.2 Din ret til befordring


3.2.1 
Du bliver kun accepteret til befordring med os, hvis du har fået udstedt en billet, eller din booking er accepteret i overensstemmelse med vilkårene specificeret i artikel 6.

3.2.2
 Vi yder kun befordring til den person, hvis navn er anført på billetten. Du skal på anmodning fremvise gyldig identifikation identisk med navnet på billetten i
overensstemmelse med reglerne i artikel 14. Hvis du ikke på anmodning kan fremvise gyldig identifikation eller de nødvendige rejsedokumenter, f.eks. pas eller visum, forbeholder vi os retten til at nægte dig befordring. 


3.3 Omsættelighed


3.3.1
 Medmindre du har tilladelse til det i henhold til de gældende billetprisregler, kan du ikke overføre bookingen. Passagernavn, rute og destination kan ændres på en billet mod betaling af de gældende gebyrer og eventuel prisdifference i billetprisen.

3.3.2 
Hvis en billet fremvises af en anden person end den, hvis navn er anført på billetten eller bookingen, og vi uden at vide det påtager os befordring af en sådan person, kan vi ikke holdes ansvarlige over for den person, hvis navn er anført på billetten eller bookingen.


3.4 Ingen billetudstedelse

Hvis vi vælger ikke at udstede en billet, vil de generelle vilkår for befordring være gældende for den passager, hvis navn er anført på bookingen.


3.5 Gyldighed
 

3.5.1
 En billet eller booking er kun gyldig, hvis den svarer til en udstedt bekræftelse som beskrevet i artikel 6.1.

3.5.2 
Billetten eller bookingen er gyldig på den rejsedag, der er specificeret på billetten eller bookingen, og kan ikke forlænges, medmindre bookingen ændres i henhold til gældende billetprisregler.


3.6 Vores navn og adresse

Vores navn kan være forkortet til flyselskabets kendingsbogstaver på billetten. Adressen på vores hovedkontor er Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby. Se også vores hjemmeside med flere oplysninger om, hvordan du kan kontakte os.

 

 

4. Frivillige udstigninger

 

4.1 Generelt
Vi kan tillade, at du forlader flyet på aftalte stop, hvis lokale myndigheder og vores generelle vilkår for befordring tillader det.

 

 

5. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer

 

5.1 Billetpriser 

5.1.1
 Billetprisen er kun gældende for befordring mellem afrejsestedet og den endelige destination, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Billetpriserne omfatter ikke landtransport mellem lufthavne eller mellem lufthavne og landterminaler. Billetpriserne beregnes i henhold til de takster, der er til rådighed på den dag, bookingen bekræftes for en rejse på en bestemt dag og i henhold til en bestemt rejserute. Ændringer i rejseruter eller rejsedatoer kan medføre ændringer i billetpriserne.

5.1.2
 Alle yderligere gebyrer for valgfri serviceydelser vil være specificerede i separate transaktioner.


5.2 Gyldige billetpriser

De gyldige billetpriser er dem, der er gældende på det tidspunkt, en booking foretages. Billetpriser kan variere i forhold til antallet af sæder, der stadig er til rådighed i en given billetpriskategori, og vi kan ikke garantere, at billetpriser vil være til rådighed i alle kategorier. Alle billetpriser er betingede af, at de er tilgængelige.


5.3 Skatter, afgifter og gebyrer

De gældende skatter og afgifter, der pålægges af offentlige myndigheder eller lufthavnsmyndigheder, skal betales af dig. Hvis skatter eller afgifter er blevet ophævet eller reduceret, så de ikke længere er gældende for din rejse på afrejsedagen, kan du forlange refundering ved at kontakte os direkte.


5.4 Valuta

Billetpriser og skatter skal betales i den valuta, der anføres af os på det tidspunkt, bookingen foretages.


5.5 Moms

Alle billetpriser og gebyrer for valgfri serviceydelser på indenrigsruter er inklusive lokal moms.


5.6 Servicegebyr og tillægsgebyr for kreditkort


5.6.1
 Der tillægges et servicegebyr for alle bookinger, der foretages via vores kontaktcenter eller i lufthavnen. Vi kan vælge at frafalde servicegebyret i tilfælde, hvor vi ikke giver dig mulighed for at afgive sådanne bestillinger via vores hjemmeside.


5.6.2 
Hvor det er tilladt i henhold til loven, vil et tillægsgebyr blive pålagt bookinger, der foretages med et kreditkort. Dette vil blive specificeret, når bookingen foretages. Dette gebyr dækker de ekstra omkostninger, der er forbundet med kreditkortbetalinger. I visse tilfælde kan du blive pålagt tillægsgebyrer af din kortudsteder. Alle spørgsmål i forbindelse med sådanne gebyrer skal rettes til kortudstederen.


5.7
 Great Dane Airlines tager imod følgende korttyper: Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, American Express, JCB.

 

 

6. Bookinger og billetregler

 

6.1 Bekræftelse af booking
Bookinger bekræftes og anses for bekræftede, når bookingreferencen er stillet til rådighed. Når bookingen er gennemført, vil rejseruten og bookingreferencen blive meddelt.


6.2 Personlige oplysninger


6.2.1 
I forbindelse med bookingen skal oplyses en e-mailadresse og et mobiltelefonnummer. Disse oplysninger skal være korrekte, da de udgør vores eneste måde at kontakte dig på.


6.2.2 Du accepterer hermed, at de personlige oplysninger, vi har modtaget, er afgivet med det formål at foretage en booking, købe en billet, yde supplerende service som hotelbookinger eller leje af bil, muliggøre specielle arrangementer og faciliteter for handikappede passagerer og andre passagerer med specielle ønsker/krav, bestille specielle måltider, forenkle rutiner i forbindelse med immigrations- og ankomstprocedurer og levere sådanne oplysninger til offentlige myndigheder i forbindelse med flyvningen. Til disse formål accepterer du, at vi opbevarer og bruger sådanne oplysninger, og at vi kan overføre dem til vores egne kontorer, autoriserede agenter, offentlige myndigheder, andre flyselskaber og andre, der leverer sådanne serviceydelser. Dine personlige oplysninger vil ikke blive brugt til markedsføringsformål, medmindre du på forhånd har givet tilladelse til det.


6.3 Billetprisregler


6.3.1
 Vi har et system for billetprisregler, der afgør fleksibiliteten og den valgfri service, der er inkluderet i billetprisen. Disse billetprisregler er faste og specificerede på tidspunktet for bookingen og er til rådighed på vores hjemmeside, hos os eller hos en af vores autoriserede agenter.

6.3.2
 Bookinger kan ændres i henhold til billetprisreglerne for den aktive booking. De gældende afgifter for ændringen skal betales på det tidspunkt, ændringen foretages. Ændringerne og gældende billetprisregler for den nye booking er accepteret, når betalingen er gennemført. Der ydes ingen refundering, selvom den nye billetpris er lavere en den oprindelige billetpris.

6.3.3 
Bookinger skal annulleres i overensstemmelse med de gældende billetprisregler. Billetprisreglerne afgør, hvorvidt billetprisen kan refunderes.    Refusioner ydes i overensstemmelse med artikel 12.


6.4 Sædereservation


6.4.1
 Når du booker en rejse, har du mulighed for at reservere det sæde, du foretrækker. Afhængigt af de gældende billetprisregler kan en sædereservation blive anset for en valgfri service, og det gældende gebyr vil blive pålagt. De aktuelle regler og gebyrer for sædereservationer er til rådighed hos os, på vores hjemmeside og hos vores autoriserede agenter. Sådanne regler og gebyrer kan ændres.

6.4.2
 Betalte sædereservationer kan ikke garanteres og kan blive ændret af operationelle eller sikkerhedsmæssige årsager (også efter ombordstigning på flyet). Betaling for sædereservation refunderes ikke, medmindre et passende alternativt sæde ikke kan tildeles. Hvis du ikke foretager en sædereservation, vil vi tildele dig et sæde på afrejsedagen. Vi kan ikke garantere et bestemt sæde på flyet, og du skal acceptere det tildelte sæde i overensstemmelse med den boookede serviceklasse og den betalte billetpris.

 

 

7. Check-in og boarding

 

7.1 Check-in tider
Vi forbeholder os retten til at annullere din booking, hvis du ikke overholder de specificerede tidsfrister og krav til indcheckning i overensstemmelse med paragraf 15 og andre gældende regulativer.  Tidsfrister for check-in kan ses på vores hjemmeside og kan fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab og udgifter, du pådrager dig, som følge af manglende overholdelse af denne artikel.


7.2 Tidsfrister for boarding

Hvis du ikke møder op ved boarding gaten inden den angivne tidsfrist, vil din booking blive annulleret. Flyet vil under ingen omstændigheder blive tilbageholdt, og du vil blive nægtet ombordstigning for egen regning. Tidsfrister for boarding kan ses på vores hjemmeside og fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller udgifter, du pådrager dig, som følge af manglende overholdelse af denne artikel.


7.3 Manglende fremmøde ved deadlines for indcheckning og ombordstigning

Hvis du ikke imødekommer tidsfrister for indcheckning, ombordstigning og andre krav i overensstemmelse med paragraf 15, har vi ikke noget ansvar over for dig hvad angår de tab og udgifter, du pådrager dig. 
Ikke-refunderbare billetter vil være forspildte. Du kan være berettiget til refundering af skatter/afgifter i overensstemmelse med paragraf 12.5.

 

 

8. Afvisning og begrænsning af befordring

 

8.1 Ret til at afvise befordring

8.1.1
 Vi kan efter et rimeligt skøn afvise at befordre dig og din bagage, forudsat vi har givet dig skriftlig meddelelse om, at vi efter en sådan meddelelse vil nægte at befordre dig på vores flyvninger med forbehold af reglerne om kompensation for afvist ombordstigning, som er beskrevet i gældende love. Dette afsnit giver dig ikke yderligere kontraktlige rettigheder.

8.1.2 
Vi kan også nægte at befordre dig eller din bagage, hvis et eller flere af følgende forhold er opstået, eller vi har grund til at formode, at de kan opstå:
a) Sådanne forholdsregler er nødvendige for at overholde gældende love, regulativer eller andre bestemmelser udstedt af offentlige myndigheder.
b) Befordringen af dig og din bagage kan udgøre en fare for andre passagerers og/eller besætningsmedlemmers sikkerhed og helbred.
c) Du er påvirket af alkohol eller narkotiske stoffer.
d) Du har forhindret flybesætning eller kabinebesætning i at udføre deres opgaver (som anført i 49 U.S.C. 46504) under tidligere flyvninger, og vi har grund til at tro, at en sådan forkastelig adfærd kan gentage sig.
e) Din adfærd er forstyrrende for andre passagerer eller besætningen.
f) Du har nægtet at gennemgå et sikkerhedstjek.
g) Du har ikke betalt den gældende billetpris, skatter eller andre afgifter.
h) Det ser ud til, at du mangler gyldige rejsedokumenter eller har til hensigt at ødelægge disse under flyvningen, eller du nægter at fremvise aktuelle rejsedokumenter til besætningen på forespørgsel.
i) Du fremviser en billet, der ikke er fremskaffet på lovlig vis, eller som er købt hos andre end os eller vores autoriserede agenter, eller som er anmeldt som tabt eller stjålet, er en forfalskning, eller passageren kan ikke bevise sin identitet i relation til navnet på billetten eller bookingen.
j) Du nægter at følge vores sikkerhedsinstruktioner.
k) Du har tidligere begået en af de handlinger eller udeladelser, der er beskrevet ovenfor.

8.1.3
 Hvis du nægtes befordring på grund af et eller flere af forholdene beskrevet i artikel 9.1.2 (a)-(k) ovenfor, er en skriftlig advarsel ikke påkrævet, og vi vil annullere bookingen uden ansvar for at refundere billetten eller dække andre udgifter.


8.2 Uledsagede børn, gravide passagerer og passagerer med særlige behov


8.2.1 
Befordringen af børn, der rejser alene, gravide passagerer eller passagerer med særlige behov kan accepteres under forudsætning af, at de har modtaget godkendelse fra os. Befordringen af sådanne passagerer sker i overensstemmelse med de retningslinjer for sådan befordring, der er gældende på bookingtidspunktet. Disse regler kan ses på vores hjemmeside eller fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter.

8.2.2
 Vi kan afvise at befordre uledsagede børn, hvis vi ikke på afrejsetidspunktet kan garantere, at barnet vil nå frem til destinationen på det fastsatte tidspunkt.

 

 

9. Bagage


9.1 Genstande, der ikke kan accepteres som bagage

9.1.1
 Du må ikke medbringe følgende i din bagage:
a) Genstande, der ikke er bagage i henhold til definitionen i artikel 1.
b) Genstande, der kan forårsage skade på/eller udsætte flyet og personer eller gods om bord for fare som for eksempel de genstande, der er anført i International Civil Aviation Associations (ICAO) eller Air Transport Associations (IATA) regler for farligt gods.
c) Genstande, hvis transport er forbudt i henhold til love, regulativer eller bestemmelser udstedt af nogen stat, hvortil, fra eller gennem flyvningen foretages.
d) Genstande, som efter vores mening er uegnede til transport, da de skønnes at være en sikkerhedsrisiko eller er uegnede til transport på grund af vægt, størrelse, form eller andre egenskaber, eller som er skrøbelige eller letfordærvelige.
e) Levende dyr, undtagen som beskrevet i klausul 9.8.

9.1.2
 Våben og ammunition inklusive sports- og jagtvåben er forbudt i kabinen. Generelt kan ingen våben og ammunition accepteres som indchecket bagage bortset fra sports- og jagtvåben som beskrevet i artikel 9.4. Våben skal i alle tilfælde være afladte og sikrede og dertil forsvarligt indpakkede, og bundstykket/skæftet skal sendes adskilt fra resten af våbnet. Transporten af ammunition er underlagt ICAOs og IATAs bestemmelser vedrørende farligt gods.

9.1.3
 For flyvninger, der ikke omfatter en afrejse- eller ankomstlufthavn i USA, er det ikke tilladt at anbringe skrøbelige genstande, letfordærvelige eller værdifulde genstande som bærbare computere, smykker og ædelsten, penge, værdipapirer, mapper og attachetasker med installerede alarmer, medicin, lægeerklæringer eller identifikationsdokumenter i din indcheckede bagage.

9.1.4
 Det er forbudt at medbringe kopier af våben, dolke, (spring)knive og andre artikler, som ligner angrebsvåben, men disse kan accepteres som indchecket bagage.

9.1.5 
Hvis der på flyvninger, der ikke omfatter en afrejse- eller ankomstlufthavn i USA, på trods af forbuddet alligevel inkluderes genstande beskrevet i artikel 9.1 i bagagen, vil vi ikke være ansvarlige for tab eller beskadigelse af disse genstande.


9.2 Ret til at afvise transport af bagage

Vi forbeholder os retten til at afvise at transportere din bagage eller nægte videre transport af din bagage (efter check-in), hvis et af de følgende problemer opstår:
a) Genstande beskrevet i artikel 9.1 opdages i din bagage.
b) Bagagen er af en sådan størrelse, form, vægt, indhold eller andet, som er uegnet til transport om bord på et fly.
c) Bagagen er ikke indpakket ordentlig i velegnet emballage, så vi under normale omstændigheder kan garantere, at den når ubeskadiget frem.


9.3 Ret til at foretage kontrol 


9.3.1 
Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde enten bede om tilladelse til at inspicere din bagage eller kontakte lufthavnsmyndighederne for at få foretaget en kropsvisitering.

9.3.2
 Hvis du ikke kan være til stede under inspektionen af din bagage, kan vi af sikkerhedsmæssige årsager selv inspicere bagagen for at sikre, at du ikke medbringer nogle af de genstande, der er beskrevet i artikel 9.1, og som ikke er godkendt af os i henhold til artikel 9.1. Hvis du nægter at imødekomme en sådan anmodning, kan vi afvise at befordre dig og din bagage.


9.4 Indchecket bagage 


9.4.1
 Når bagagen er afleveret til os til check-in, tager vi hånd om den og udsteder en bagagekupon for hvert stykke bagage.

9.4.2
 Når du afleverer din bagage til check-in, er du forpligtet til at sørge for:
a) at fastgøre en mærkat, der som minimum indeholder dit navn og din adresse, og
b) at pakke al bagage i velegnet emballage som anført i reglerne på hjemmesiden for at undgå afvisning af transport i henhold til artikel 9.2 (c).

9.4.3 
Bagage, der accepteres til check-in, bliver transporteret med samme fly som dig.
Undtagelse: Hvis en del af eller al den bagage, du ønsker at checke ind, ikke kan accepteres på grund af flyets lastekapacitet, eller på grund af driftsmæssige eller meteorologiske grunde, kan vi beslutte at transportere bagagen efterfølgende på en af vores flyvninger eller med et andet flyselskab.

9.4.4
 Den tilladte mængde indchecket bagage afhænger af de gældende billetprisregler og typen af den indcheckede bagage i henhold til følgende:
a) Hvis den indcheckede bagage ikke er inkluderet i billetprisen i overensstemmelse med de gældende billetprisregler, accepteres den indcheckede bagage mod betaling af det gældende gebyr. Sportsudstyr og musikinstrumenter anses som valgfri serviceydelser og accepteres mod betaling af det gældende gebyr. De nuværende regler for størrelse, vægt, antal stykker og gebyr for indchecket bagage inklusive sportsudstyr og musikinstrumenter kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter. Sådanne regler og gebyrer kan ændres.
b) Udstyr til børn/spædbørn (f.eks. klapvogn, autostol osv.) kan accepteres udover maksimumgrænsen for indchecket bagage i overensstemmelse med reglerne. De nuværende regler for accept af sådant udstyr kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.
c) Begrænsningerne for indchecket bagage og gebyrer gælder ikke passagerernes hjælpemidler eller medicinsk udstyr. De nuværende regler for transport af hjælpemidler og medicinsk udstyr kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.


9.5 Ekstra bagage

Hvis et stk. indchecket bagage overskrider den tilladte vægtgrænse, eller hvis passageren overskrider det tilladte antal stykker bagage, pålægges et gebyr for ekstra bagage. Vægtgrænser og priser for ekstra bagage kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.    Sådanne regler og gebyrer kan ændres.


9.6 Håndbagage


9.6.1 
Bagage, der medbringes om bord som håndbagage, skal være af en størrelse og/eller vægt, så den kan gemmes væk i en lukket bagageboks i kabinen eller under sædet foran dig. Bagagen må ikke overskride størrelsen, vægten og antalsbegrænsningen, der er gældende for billetprisreglerne og rejseruten. Disse regler kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.      Bagage, der overskrider de tilladte grænser, eller genstande, som vi anser for uegnede i kabinen, skal sendes som indchecket bagage. Før dette sker, får du mulighed for at fjerne de genstande, der er beskrevet i artikel 9.1.3. Du kan blive pålagt ekstra gebyr for bagage, hvis genstanden overskrider de tilladte grænser.

9.6.2
 Genstande, der ikke kan transporteres i flyets lastrum, kan muligvis accepteres i kabinen i den udstrækning, gældende love og vores regler tillader det.

9.6.3
 Hjælpemidler skal placeres i kabinen i den udstrækning, gældende love tillader det. Hjælpemidler, der ikke kan placeres i kabinen, kan opbevares i lastrummet. I alle tilfælde skal hjælpemidler have prioritet i enten flyets kabine eller lastrum.


9.7 Afhentning af bagage 


9.7.1
 Du skal afhente din indcheckede bagage, så snart den er til rådighed på din endelig destination eller stop. Hvis du ikke afhenter din bagage inden for rimelig tid, kan vi pålægge et opbevaringsgebyr. Hvis du ikke afhenter din bagage inden for tre (3) måneder efter, den var til rådighed, vil bagagen blive fjernet, og vi vil ikke have noget ansvar for dit tab.

9.7.2
 Når du rejser videre på en videre forbindelse, kan du i overensstemmelse med lokale toldregler være nødt til at afhente din indcheckede bagage på transitstedet og checke den ind igen til næste flyvning, også selvom det ved indcheckning af bagagen er anført, at den indcheckede bagage vil blive transporteret til din endelige destination. Du er ansvarlig for at overholde de gældende toldregler i det land, du mellemlander i.

9.7.3 
Det er kun den person, der kan fremvise en bagagekvittering og bagagekupon, der har ret til at afhente indchecket bagage.

9.7.4 
Hvis en person kræver at få bagage udleveret uden at kunne fremvise bagagekvittering eller identificere bagagen ved hjælp af en bagagekupon, kan vi nægte at udlevere bagagen til denne person, medmindre han eller hun kan give tilfredsstillende bevis på ejerskab af bagagen.

9.7.5
 Du skal fjerne al håndbagage fra flyet ved udstigning. Vi kan ikke påtage os ansvar for dit tab, hvis du har undladt at fjerne al håndbagage fra flyet ved udstigning.


9.8 Dyr 


9.8.1 
Vi accepterer levende dyr (hunde og katte) til transport i kabinen og lastrummet til/fra udvalgte destinationer mod betaling af de relevante gebyrer og i overensstemmelse med gældende regler vedrørende booking, check-in og transportkrav. Dyr skal placeres i en transportboks i overensstemmelse med vores regler og skal være ledsaget af gyldige helbreds- og vaccinationsattester, importtilladelser og andre dokumenter, der kræves af destinations- eller transitlandet. Specifikke oplysninger vedrørende vores regler og gebyrer for transport af dyr kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos vores autoriserede agenter. Sådanne regler og gebyrer kan ændres. Servicehunde accepteres til befordring uden beregning i overensstemmelse med artikel 9.8.2.

9.8.2 
Servicehunde, der ledsager passagerer med særlige behov, skal tillades i flyets kabine i den udstrækning, gældende love tillader det, men under forudsætning af, at du har det fulde ansvar for at indhente alle attester, importtilladelser og andre dokumenter, der kræves af destinationslandet. Specifikke oplysninger vedrørende reglerne for rejse med servicehunde, omsorgshunde og politi- og redningshunde kan fås hos os, hos en af vores autoriserede agenter.

9.8.3 
Vi er ikke ansvarlige for at kontrollere, at et dyr har den nødvendige dokumentation, herunder vaccinationsattester, forud for rejse gennem, til eller fra et land. Vi er ikke ansvarlige for bøder, omkostninger eller tab i forbindelse med, at et dyr nægtes indrejse i et land.

 

 

10. Tidstabeller og uregelmæssigheder


10.1. Tidsplaner 


10.1.1
 Vi vil gøre vores yderste for at overholde den offentliggjorte tidsplan for befordringsdagen. De tider, der er angivet i tidsplaner og andre steder, er ikke garanterede og kan blive ændret mellem tidspunktet for tidsplanens offentliggørelse og den dag, du ønsker at rejse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i tidsplanen.

10.1.2
 Før vi accepterer din booking, vil vi eller vores autoriserede agent informere dig om det planlagte afgangstidspunkt for din flyvning, og det vil fremgå af din billet eller din rejserute. Vi forbeholder os retten til at ændre afgangstidspunktet for din flyvning, efter at bookingen er foretaget. Hvis du giver os eller vores autoriserede agent dine kontaktoplysninger, vil vi gøre vores bedste for at informere dig om sådanne ændringer.

10.1.3 
Hvis vi, efter du har foretaget din booking, ændrer afgangstidspunktet for din rejse væsentligt - med mere end 60 minutter - til et tidspunkt, der er uacceptabelt for dig, og vi ikke er i stand til at skaffe plads til dig på en alternativ flyvning, du kan acceptere, vil vi refundere din billet i overensstemmelse med artikel 11. Desuden vil bestemmelserne i artikel 11.2.3 og artikel 16.4 være gældende.


10.2 Annulleringer og forsinkelser 


10.2.1
 Vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at befordre dig og din bagage på den mest hensigtsmæssige måde. Af operationelle årsager kan vi arrangere, at en flyvning gennemføres af et andet flyselskab på vegne af os eller med en alternativ transportform.

10.2.2
 Hvis din afgang på noget tidspunkt efter, at bookingen er foretaget, bliver annulleret, omdirigeret eller forsinket, yder vi assistance i henhold til gældende love. Dette afsnit giver dig ikke yderligere kontraktlige rettigheder.

10.2.3
 En af følgende muligheder vil være til rådighed for dig i tilfælde af, at din flyvning annulleres, ændrer rute eller forsinkes med fire timer eller mere for indenrigsflyvninger i Argentina og på flyvninger fra Brasilien, og fem timer eller mere for alle andre flyvninger:
a) Vi gør alt, hvad der med rimelighed kan forventes, for at transportere dig til din endelige destination med sammenlignelige transportforhold og så hurtigt som muligt.
b) Vi leverer omdirigering til din endelige destination på et senere tidspunkt, der passer dig, med sammenlignelige transportforhold og under forsætning af, at der er ledige pladser.
c) I tilfælde af omdirigering til andre lufthavne end i din oprindelige rejserute, vil vi for vores regning sikre, at du befordres til den aftalte destination.
d) Hvis du ikke accepterer de alternative muligheder, refunderer vi din billet i overensstemmelse med artikel 11.

10.2.4 
Hvis nogen af omtalte forhold i 10.2.3 a), b), c) og d) forekommer, med undtagelse af hvor andet er fastsat af gældende lov, vil foranstaltningerne i artikel 10 være de eneste, der er til rådighed for dig, og vi påtager os ikke yderligere ansvar. Ansvaret er begrænset i overensstemmelse med artikel 16.4.


10.3 Videre forbindelser

Vi påtager os intet ansvar for videre forbindelser, medmindre du har købt en videre forbindelse inden for vores rutenet, eller vi er ansvarlige for annulleringen eller forsinkelsen. I de tilfælde, hvor vi er ansvarlige for den mistede forbindelse, yder vi assistance i overensstemmelse med artikel 10.2.

 

 

11. Refusioner

 

PASSAGER RETTIGHEDER

EU 261 FORORDNING


Denne information er udformet I overensstemmelse med EU Forordning 261/2004, og angiver minimums rettigheder for passagerer i forbindelse med nægtet ombordstigning, aflysning af flyafgange eller forsinkelse af flyafgange.

Den gælder for flyafgange fra en lufthavn, der er beliggende i EU og for flyafgange udført af et EU‐luftfartsselskab på flyafgange fra en lufthavn i et tredjeland med ankomst til en EU-lufthavn.

Alle følgende betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

• Great Dane Airlines A/S skal være det transporterende luftfartsselskab.
• Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en flyafgang, vi betjener.
• Du skal have checket helt ind ved det angivne tidspunkt eller, hvis intet tidspunkt er angivet, ikke senere end 45 minutter før afgangstid. Dette gælder for alle de forskellige indchecknings muligheder, vi tilbyder.
• Du skal rejse til en billetpris, der er direkte eller indirekte til rådighed for offentligheden.

1. I tilfælde af forsinkelser kan vi tilbyde følgende hjælp:

Du tilbydes gratis hjælp under følgende omstændigheder:
a) Hvis flyafgangen er forsinket med to timer eller mere for flyvninger på indtil 1.500 km.
b) Hvis flyafgangen er forsinket med tre timer eller mere for alle flyvninger inden for EU på mere end
1.500 km.
c) Hvis flyafgangen er forsinket med tre timer eller mere for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og
3.500 km.
d) Hvis flyafgangen er forsinket med fire timer eller mere for alle flyvninger, der ikke falder ind under
a), b) og c).

Hjælpen består af:

A. Måltider og forfriskninger, der står i et rimeligt forhold til ventetiden

B. To telefonopringninger eller e‐mail


C. Hotelophold og transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet

Sidstnævnte tilbydes, hvis ventetiden er mindst én nat efter det meddelte afgangstidspunkt, såfremt det er til rådighed på det pågældende sted.


D. Refusion af billetter

Hvis forsinkelsen er mindst 3 timer, og du beslutter dig for ikke at rejse, tilbyder vi dig refusion inden for syv dage af den fulde købspris for billetten for den eller de dele af rejsen, der ikke er fore‐ taget.

Vi refunderer også for den eller de dele af rejsen, der allerede er foretaget, men som ikke længere tjener noget formål i forhold til den oprindelige rejseplan. Hvis det er relevant, kan vi også refundere for en returflyvning til det første afgangssted ved førstgivne lejlighed.

 


E. Kompensation ved forsinkelser i ankomst på 3 timer eller mere

Hvis dit fly forsinkes med 3 timer eller mere i ankomst er det reglerne, der er beskrevet nedenfor i
punkt 2E, som afgør, om du er berettiget til kompensation.

 

I tilfælde af aflyste flyafgange kan vi tilbyde følgende hjælp:

A. Du kan vælge mellem:


1) aflyse rejsen og få refunderet billetten

Vi tilbyder refusion inden syv dage af den fulde købspris af billetten hvad angår den eller de dele af rejsen, der ikke er foretaget. Vi refunderer også for den eller de dele af rejsen, der allerede er foretaget, men som ikke længere tjener noget formål i forhold til den oprindelige rejseplan. Hvis det er relevant, kan vi også refundere for en returflyvning til det første afgangssted ved førstgivne lejlighed.

2) Omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til det endelige
Bestemmelsessted

Vi tilbyder omlægning af rejsen til det endelige bestemmelsessted ved førstgivne lejlighed eller på en senere dato, der passer dig, hvis der er ledige pladser.


B. Måltider og forfriskninger, der står i et rimeligt forhold til ventetiden


C. To telefonopringninger eller e‐mail


D. Hotelophold og transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet

‐ Dette tilbydes, hvis ventetiden er mindst én nat efter det meddelte afgangstidspunkt, såfremt det er til rådighed på det pågældende sted.


E. Kompensation ved aflyste flyvninger og flyvninger, som er forsinket med 3 timer eller mere i ankomst.

a) 250 euro ved flyvninger på op til 1.500 km.
b) 400 euro ved flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km.
c) 400 euro ved øvrige flyvninger på 1.500‐3.500 km.
d) 600 euro ved flyvninger, som ikke falder ind under punkt a), b) eller c).

 

Ovennævnte kompensation reduceres med 50% i følgende situationer:

Du får 50% af ovennævnte kompensationsbeløb, hvis du tilbydes ombooking til et andet fly, som lander:

a) Højst 2 timer efter din oprindelige ankomsttid ved flyvninger på op til 1.500 km.
b) Højst 3 timer efter din oprindelige ankomsttid ved flyvninger mellem EU‐lande på over 1.500
km.
c) Højst 3 timer ved alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
d) Højst 4 timer efter din oprindelige ankomsttid ved flyvninger, som ikke falder ind under punkt a),
b) eller c).

Hvis du har booket flere direkte tilsluttende flyforbindelser som en samlet rejse, altså i samme booking, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted, som du checker ind til. Hvis du rejser på flere separate billetter, som er booket uafhængigt af hinanden, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted på hver enkelt billet.

 

Du er ikke berettiget til kompensation i følgende situationer:

1) Hvis årsagen til aflysningen eller forsinkelsen på 3 timer eller mere skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Eksempler på ekstraordinære omstændigheder inkluderer, men er ikke begrænset til:

‐ meteorologiske omstændigheder
‐ sikkerhedsrisici, der pludselig opstår
‐ strejker, der påvirker flydriften
‐ politisk ustabilitet
‐ forhold vedrørende lufttrafikstyringen
‐ andre sikkerhedsaspekter


2) Hvis du bliver underrettet om aflysningen mindst to uger før den planlagte afgang.

3) Hvis du underrettes om aflysningen mellem syv og fjorten dage før den planlagte afrejse og tilbydes en omlægning af rejsen, hvor du kan rejse indtil to timer før det oprindelige rejsetidspunkt og nå bestemmelsesstedet mindre end fire timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt.

4) Hvis du underrettes om aflysningen mindre end syv dage før den planlagte afrejse og tilbydes en omlægning af rejsen, hvor du kan rejse indtil en time før det oprindelige rejsetidspunkt og nå bestemmelsesstedet mindre end to timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt.


Hvis du afvises fra boarding pga. overbooking, kan vi tilbyde følgende hjælp:

a) 250 EUR på alle flyvninger på indtil 1.500 kilometer.
b) 400 EUR for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end 1.500 kilometer.
c) 400 EUR på alle flyvninger mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
d) 600 EUR for alle flyvninger, der ikke falder ind under a), b) og c).


Selv om du har en bekræftet billet og har checket ind i tide, kan du blive afvist fra boarding, hvis flyet er overbooket. Inden vi afviser dig fra boarding af denne grund, opfordrer vi først til, at passagerer frivilligt giver afkald på deres reservation mod aftalte modydelser.


Hvis ikke et tilstrækkeligt antal frivillige melder sig, og vi er nødt til at afvise dig fra boarding, ydes
følgende:


A. Kompensation

Ved fastsættelse af distance er grundlaget fra det afrejsested, hvor boarding blev afvist til bestemmelsesstedet angivet på billetten eller så længe der er tidsrelaterede konsekvenser for passageren.

Du modtager 50 % af kompensationen, hvis du tilbydes omlægning til dit bestemmelsessted med en
flyafgang, der lander:

a) højst to timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt på flyvninger indtil 1.500 km.
b) højst tre timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end 1.500 km.
c) højst tre timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
d) højst fire timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt for flyvninger, der ikke falder ind under a),
b) og c).


Hvis du har booket flere direkte tilsluttende flyforbindelser som en samlet rejse, altså i samme booking, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted, som du checker ind til. Hvis du rejser på flere separate billetter, som er booket uafhængigt af hinanden, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted på hver enkelt billet.

 

B. Billetter

De ovennævnte kompensationer kan reduceres til det halve under følgende omstændigheder:


Du kan vælge mellem:


1) aflyse rejsen og få refunderet billetten

Vi tilbyder refusion inden syv dage af den fulde købspris af billetten hvad angår den eller de dele af rejsen, der ikke er foretaget. Vi refunderer også for den eller de dele af rejsen, der allerede er foretaget, men som ikke længere tjener noget formål i forhold til den oprindelige rejseplan. Hvis det er relevant, kan vi også refundere for en returflyvning til det første afgangssted ved førstgivne lejlighed.

2) omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til det endelige
Bestemmelsessted

Vi tilbyder omlægning af rejsen til det endelige bestemmelsessted ved førstgivne lejlighed eller på en senere dato, der passer dig, hvis der er ledige pladser.

C. Måltider og forfriskninger, der står i et rimeligt forhold til ventetiden

D. To telefonopringninger eller e‐mail

E. Hotelophold og transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet

Dette tilbydes, hvis ventetiden er mindst én nat efter det meddelte afgangstidspunkt, såfremt det er til rådighed på det pågældende sted.

4. Kompensation for downgrading

Hvis du placeres ufrivilligt i en lavere klasse end den, billetten var købt til, har du ret til at få refunderet en vis procentdel af billetprisen.

Du tilbydes et bestemt beløb som kompensation eller modtager kompensation inden for syv dage efter følgende retningslinjer:

a) 30 % af billetprisen for flyvninger på indtil 1.500 km.
b) 50 % af billetprisen for flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km.
c) 50 % på alle andre flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km.
d) 75 % af billetprisen for alle flyvninger, der ikke falder ind under a), b) og c).

 

Udbetaling af kompensation

Udbetaling af kompensation kan efter aftale ske helt eller delvist i form af et gavekort.

 

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Hvis du har fundet ud af, at du er berettiget til en form for assistance og/eller kompensation, kontakt
venligst lufthavnspersonalet.

 


Kompensations anmodning

Hvis du har oplevet en aflysning eller blevet nægtet ombordstigning, og du mener, at du er
berettiget til kompensation, anmodes du om at kontakte kundeservice ved at anvende følgende link:
www.greatdaneairlines.dk

Great Dane Airlines vil dernæst behandle din anmodning og snarest vende tilbage i samme forbindelse.

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Great Dane Airlines A/S kan du kontakte klagemyndighederne som angivet nedenfor.

 

Ansvarlige nationale myndigheder

Trafik‐, Bygge‐ og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
DK‐2300 København S
Danmark
http://flypassager.dk/

For alle øvrige nationale myndigheder for behandling af EU 261 sager kan følgende kontakt liste anvendes:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

 

11.1 Generelt 

11.1.1
 Hvis vi er ude af stand til at befordre dig, refunderer vi din billet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

11.1.2 
Alle krav om refusion skal indsendes via refusionsformularen på vores hjemmeside eller med post til vores hovedkontor.

11.1.3 
En billet inklusive tillægsgebyrer kan kun refunderes, hvis den svarer til en bekræftet booking, vi har modtaget betaling for, og du har en billet, der er refunderbar i overensstemmelse med billetprisreglerne.


11.2 Modtager af refusion 


11.2.1
 Alle refusioner foretages ved at kreditere det debet- eller kreditkort, der er registreret som betalingsmåde for bookingen. Kontante betalinger refunderes til en anvist bankkonto.

11.2.2 
Hvis en billet er betalt af en anden end den passager, der er navngivet på billetten, refunderer vi kun beløb til den person, der har betalt for billetten eller i henhold til en fuldmagt fra denne person.

11.2.3 
En refusion givet til en person, der kan fremvise en ubrugt billet eller har en ubrugt booking eller præsenterer sig selv som den person, der er berettiget til en refusion i overensstemmelse med artiklerne 12.2.1 og 12.2.2, vil blive anset som hel og fuld refusion, og vi er ikke ansvarlige i forhold til yderligere refusionskrav.


11.3 Refusioner på grund af annulleringer

Hvis vi annullerer en flyvning, er det beløb, som refunderes, følgende:
a) Hvis ingen del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til den samlede billetpris inklusive specificerede gebyrer for valgfri serviceydelser som bagage og sædereservation, som du har betalt ud over billetprisen, blive refunderet.
b) Hvis en del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til den ubrugte del af billetten blive refunderet.


11.4 Refusioner

Hvis du er berettiget til en refusion af andre årsager end dem, der er anført i artikel 11.3, vil det beløb, der refunderes, være følgende:
a) Hvis ingen del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til den samlede billetpris med fradrag af gældende administrationsomkostninger og afbestillingsgebyrer blive refunderet.
b) Hvis en del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til differencen mellem billetprisen og den gældende billetpris for rejse mellem de lufthavne, hvor billetten er brugt, blive refunderet med fradrag af gældende administrationsomkostninger og afbestillingsgebyrer.


11.5 Refusion af skatter/afgifter

Hvis din booking ikke kan refunderes i henhold til billetprisreglerne, kan de tillægsgebyrer, flyselskabet pålægger, heller ikke refunderes. Du kan imidlertid anmode om refundering af myndighedspålagte skatter og afgifter for ubrugte bookinger. 


11.6 Ret til at afvise en refusion

Hvis billetten er udløbet, kan vi afvise at refundere billetten med undtagelse af skatter og afgifter, som vil blive refunderet.


11.7 Valuta

Vi forbeholder os retten til at refundere beløb i samme valuta, som blev brugt til køb af billetten.


11.8 Bemyndigelse til refusion

Det er kun os eller vores autoriserede agenter, der er bemyndigede til at foretage refusioner.

 

 

12. Adfærd om bord

 

12.1 Generelt
Hvis din adfærd om bord på flyet er af en sådan art, at den sætter sikkerheden på spil for de ombordværende, eller er af en sådan art, at den er forstyrrende for andre passagerer eller besætningen, eller du må mistænkes for at have til hensigt at beskadige fly eller inventar, eller du forhindrer besætningen i at udføre deres opgaver, eller du nægter at efterkomme henstillinger fra besætningen, inklusive, men ikke begrænset til, henstillinger vedrørende rygning og indtagelse af alkohol eller narkotika, eller du griber forstyrrende ind i besætningens eller kabinepersonalets arbejde, kan vi tage de forholdsregler, vi anser for nødvendige for at forhindre, at en sådan adfærd fortsætter. Dette inkluderer magtanvendelse. Du kan blive sat af flyet, blive nægtet videre befordring fra en hvilken som helst lufthavn, og du kan blive retsforfulgt for strafbare handlinger begået om bord.


12.2 Brug af elektronisk udstyr


12.2.1 
Det er forbudt at bruge elektronisk udstyr, der indeholder sendere og modtagere om bord på flyet. Dette udstyr omfatter, men er ikke begrænset til, mobiltelefoner, bærbare båndoptagere, transistorradioer, CD-afspillere, elektroniske spil og radiokontrolleret legetøj. Elektronisk udstyr med flyfunktion er undtaget. Flyfunktion skal aktiveres før afgang.

12.2.2 
Brugen af elektronisk udstyr, der ikke indeholder sendere og modtagere, er forbudt mens skiltet “Spænd sikkerhedsbæltet” er tændt. Dette udstyr omfatter, men er ikke begrænset til, bærbare computere, kassetteafspillere og videokameraer. Brug af høreapparater, pacemakere og andet medicinsk udstyr er tilladt under hele flyvningen.

 

 

13. Aftaler om andre serviceydelser

 

13.1 Generelt
Hvis vi træffer aftale med en tredjepart om at yde dig en service, der ikke omfatter befordring med fly, eller hvis vi udsteder en billet eller et bevis for serviceydelser (undtagen befordring med fly) leveret af en tredjepart, som f.eks. hotelreservation eller leje af bil, fungerer vi i disse tilfælde kun som din agent for sådanne serviceydelser. Tredjepart serviceudbyderens vilkår og betingelser vil være gældende. Vi har intet ansvar for sådanne serviceydelser, medmindre der er udvist ansvarspådragende adfærd fra vores side i forbindelse med indgåelse af aftalerne.

 

 

14. Administrative formaliteter

 

14.1 Generelt
Du er selv ansvarlig for at fremskaffe alle nødvendige rejsedokumenter inklusive visa og for at overholde alle love, regulativer og andre myndighedsbestemmelser i forbindelse med rejse i de lande, du flyver fra og til eller mellemlander i. Vi påtager os ikke noget ansvar for evt. konsekvenser af, at du ikke har de nødvendige dokumenter eller ikke overholder sådanne love, regulativer, bestemmelser eller bekendtgørelser.

 

14.2 Rejsedokumenter
Før befordringens start skal du kunne fremvise alle udrejse-, indrejse- og andre dokumenter, som kræves i henhold til love, regulativer og myndighedsbestemmelser i de pågældende lande, og du skal tillade os at tage og opbevare kopier af sådanne dokumenter. Vi forbeholder os retten til at afvise befordring, hvis du ikke har overholdt gældende regulativer, eller hvis dine rejsedokumenter ikke ser ud til at være i orden.


14.3 Nægtet indrejse

Hvis du nægtes indrejse i et land, er du selv ansvarlig for at betale alle bøder eller afgifter, der pålægges os af de relevante myndigheder. Du vil også være ansvarlig for selv at betale din befordring ud af det pågældende land, og vi refunderer ikke billetprisen for rejsen til det sted, hvor din indrejse blev afvist.


14.4 Dit ansvar for bøder og afgifter

Hvis vi skal betale en bøde eller pådrager os omkostninger forbundet med din manglende overholdelse af love, regulativer eller andre betingelser i forbindelse med din rejse i de pågældende lande, eller du undlader at fremskaffe de nødvendige dokumenter, skal du på forlangende tilbagebetale os alle betalte beløb eller udlæg.


14.5 Toldkontrol

Hvis det kræves, skal du være til stede under toldmyndighedernes eller andre myndighedsrepræsentanters inspektion af din bagage. Vi er ikke ansvarlige for skade forårsaget af en sådan inspektion eller din manglende tilstedeværelse.14.6 Sikkerhedskontrol

Du skal tillade os, myndighedsrepræsentanter, lufthavnsmyndigheder eller andre flyselskaber at udføre en sikkerhedskontrol af dig og din bagage.

 

 

15. Ansvar for skade

 

15.1 Generelt 

15.1.1
 Vi er kun ansvarlige for skade, som opstår på vores egne ruter betjent af os. I de tilfælde, hvor vores navn er på billetten som kontraherende selskab, men et andet flyselskab udfører den faktiske flyvning, kan du vælge, hvilket flyselskab ansvaret skal gøres gældende over for.

15.1.2 
Vores ansvar kan i henhold til gældende regler blive reduceret eller bortfalde i tilfælde af, at du ved egen ansvarspådragende adfærd har forårsaget eller medvirket til skaden.

15.1.3 
Vi er ikke ansvarlige for skader som følge af, at du undlader at overholde gældende love eller regler og konventioner udstedt af offentlige myndigheder.

15.1.4 
Vores ansvar er begrænset til dokumenterede økonomisk tab, og vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for indirekte tab, medmindre andet kræves af gældende love eller konventioner.

15.1.5 
Vi påtager os intet ansvar for uforudsete medicinske nødsituationer, der opstår om bord på et fly. Hvis vi pådrager os omkostninger som følge af et nødvendigt stop for at bringe dig på et sygehus, forbeholder vi os retten til at holde dig ansvarlig for tilbagebetaling af alle omkostninger og udgifter, vi kan have pådraget os i forbindelse hermed.

15.1.6
 De begrænsninger, der er gældende for vores ansvar, gælder i samme omfang for vores servicepersonale, agenter, medarbejdere og repræsentanter som for os. Den samlede beløb, som kan opkræves fra os og fra sådant servicepersonale, agenter, medarbejdere og repræsentanter, kan ikke overstige det samlede ansvarsbeløb, hvis vi har et sådant ansvar.

15.1.7 
Vi forbeholder os alle rettigheder til at afvise ethvert potentielt tab eller skade, direkte eller indirekte, der stammer fra fejlagtig information offentliggjort på vores hjemmeside.

15.1.8
 Medmindre andet udtrykkeligt er anført, indebærer intet af indholdet i disse generelle vilkår for befordring, at vi fraskriver os nogen undtagelse eller begrænsning i vores ansvar i henhold til gældende love, konventioner eller aftaler.


15.2 Ansvar for skade på bagage


15.2.1 
Vi påtager os intet ansvar for skade på håndbagage, medmindre vi eller vores servicepersonale eller agenter har skylden for det.

15.2.2 
Vores ansvar for tab eller skade på bagage følger begrænsningerne i henhold til aktuelle nationale eller internationale konventioner og regler. Vores ansvar for sådant tab eller skade er begrænset til 1.131 SDR pr. passager. For så vidt angår håndbagage, er vi kun ansvarlige, hvis vi har skylden for det.

15.2.3
 For alle rejser gælder, at du kan drage fordel af en højere ansvarsgrænse ved at udfylde en særlig deklaration og betale et ekstra gebyr (800 NOK). Denne deklaration og anmodning skal indgives senest ved check-in. I så fald forøger vi vores maksimale ansvar til 2.262 SDR pr. passager. Genstanden skal være emballeret i overensstemmelse med de regler, der er anført på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til:
a) At inspicere den indcheckede bagage for at bekræfte, at de genstande, der er deklareret med højere værdi, er til stede i det antal og i den tilstand, der er anført.
b) Sætte en øvre grænse for den værdi, der kan anføres, og
c) Sætte begrænsninger for, hvilke genstande der kan anføres på deklarationen.

15.2.4
 De tidligere nævnte begrænsninger vil ikke være gældende, hvis det bevises, at skaden skyldes en bevidst eller skødesløs handlemåde fra vores side eller fra vores servicepersonale eller agenter og med kendskab til den skade, dette vil resultere i, forudsat at det i tilfælde af en sådan handling eller udeladelse også kan bevises, at servicepersonalet eller agenten handlede inden for rammerne af sit ansættelsesforhold. 

15.2.5
 Vi er ikke ansvarlige for nogen skade, som din bagage forårsager over for os. Du er personligt ansvarlig for enhver skade forårsaget af dig eller din bagage, som vi pådrager os, og du skal dække alle tab, vi pådrager os som resultat heraf.

15.2.6 
For flyvninger, der ikke omfatter udrejse eller indrejse i USA, har vi intet ansvar for skade forårsaget af genstande, som ikke er tilladt i indchecket bagage (se artikel 9.1). Dette omfatter skrøbelige eller letfordærvelige genstande, værdigenstande (såsom bærbare computere, smykker og ædelstene, penge, værdibeviser, mapper og attachetasker med alarmer, medicin, lægeerklæringer eller id-papirer), uanset om denne bagage er indchecket eller medbringes som håndbagage.

15.2.7
 Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for kosmetiske og/eller overfladiske skader på bagagen under rejsen, som skyldes normal slitage og påvirkning ("wear and tear").


15.3 Ansvar for personskade og død


15.3.1 
Vi er ansvarlige for personskade og død i henhold til gældende konventioner, forudsat personskade eller død finder sted på en flyvning, vi selv betjener.

15.3.2
 Følgende vilkår, der er specificeret i denne artikel, er gældende for al befordring med os, uanset om befordringen er underlagt national eller international lov:
a) Vi er ansvarlige, hvis du pådrager dig skade på krop eller helbred eller afgår ved døden, forudsat hændelsen, der har forårsaget skaden, er sket om bord på flyet eller i forbindelse med din ombordstigning eller udstigning af flyet. Erstatningsansvaret for skader vil ikke være underlagt nogen økonomisk begrænsning, uanset om den er fastlagt ved lov, konvention eller aftale.
b) Uanset bestemmelserne i 15.3.2 (a) kan vi helt eller delvis fritages for ansvar i henhold til gældende konventioner, hvis vi kan bevise, at du selv har bidraget til skaden eller dødsfaldet ved at udvise ansvarspådragende adfærd.
c) Hvis en ulykke skulle ske, vil vi øjeblikkeligt og under ingen omstændigheder senere end femten (15) dage efter, at identiteten af den person, der er berettiget til kompensation er klarlagt, udbetale et forskud til dækning af umiddelbare behov, som står i forhold til omfanget af den pådragne skade. I tilfælde af død vil forskuddet udgøre mindst 16.000 SDR udtrykt i euro pr. passager.
d) Udbetaling af forskud som beskrevet i artikel 15.3.2 (c):
i. er ikke en erkendelse af ansvar.
ii. kan trækkes fra ethvert beløb, som senere udbetales på grundlag af vores ansvar.
iii. skal kun tilbagebetales i tilfælde som beskrevet i artikel 15.3.2 (b), eller hvis det efterfølgende bevises, at den person, som har modtaget forskuddet, ved ansvarspådragende adfærd har forårsaget eller bidraget til skaden, eller ikke var den person, der var berettiget til kompensationen.
e) Vores ansvar for skade eller død er ikke underlagt økonomiske begrænsninger af nogen art. Erstatningskrav på op til 113.100 SDR for skader eller død kan ikke bestrides fra vores side. Hvis beløbet er højere, kan vi bestride erstatningskravet ved at bevise, at de påførte skader ikke skyldes forsømmelighed eller anden uretmæssig handling eller udeladelse af os, vores servicepersonale eller agenter, eller at sådanne skader udelukkende skyldes forsømmelighed eller anden uretmæssig handling eller udeladelse af en tredjepart.
f) Vi bekræfter, at vi har en ansvarsforsikring, der dækker mindst 113.100 SDR pr. passager og ikke mindre end minimumsbeløbet stipuleret i gældende love, konventioner eller aftaler.15.4 Ansvar for forsinkelser 


15.4.1 
Vi er ansvarlige for tab som følge af forsinkelse i luftbefordringen af passagerer, bagage eller fragt.  Vi er derimod ikke ansvarlige for tab som følge af forsinkelse,
hvis vi kan bevise, at vores servicepersonale og agenter tog alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller det var umuligt at tage sådanne forholdsregler, jf. artikel 19 i Montreal-konventionen 1999.

15.4.2
 I tilfælde af tab, der skyldes forsinket transport af passagerer, er ansvaret begrænset til 4.694 SDR.

15.4.3
 I tilfælde af tab, der skyldes forsinket transport af indchecket bagage, er ansvaret begrænset til 1.131 SDR.

 

 

16. Klager, krav og retslige processer

 

16.1 Bagagekrav 

16.1.1
 Hvis du opdager beskadigelse af indchecket bagage på din destination, skal du omgående informere vores repræsentanter om det og udfylde formularen til erstatning af beskadiget bagage.

16.1.2
 Hvis indehaveren af bagagekvitteringen afhenter den tilsvarende indcheckede bagage uden at indgive klage, er det tilstrækkeligt bevis på, at den indcheckede bagage blev afleveret i god stand og i overensstemmelse med de generelle vilkår for befordring. Modstridende krav skal bevises. 

16.1.3 Hvis du ønsker at indgive et erstatningskrav for indchecket bagage, skal du underrette os herom snarest muligt, efter at skaden er opdaget, og senest syv (7) dage efter modtagelse af bagagen for alle rejser eksklusive indenrigsrejser i Argentina. For indenrigsrejser i Argentina gælder, at du skal underrette os snarest muligt, eftr at skaden er opdaget, og senest tre (3) dage efter modtagelse af bagagen. 

16.1.4 
Hvis du ønsker at indgive et erstatningskrav for forsinket bagage, skal du underrette os herom senest enogtyve (21) dage, efter at bagagen blev stillet til din disposition for alle rejser eksklusive indenrigsrejser i Argentina. For indenrigsrejser i Argentina gælder, at du skal indgive dit erstatningskrav senest ti (10) dage efter, at bagagen blev stillet til din disposition. I tillæg til dit erstatningskrav skal den originale Property Irregularity Report vedlægges som dokumentation. 
Bemærk at du bør følge vores retningslinjer ved indsendelse af et krav, og at der ikke er gjort krav blot ved udfyldelse af PIR i lufthavnen. Dette gælder derfor ikke som opfyldelse af tidsfristen for indsendelse af krav, som beskrevet i artikel 31 i Montreal konventionen 1999. 


16.1.5 
Erstatningskrav for bagage skal sendes til Great Dane Airlines bagageafdeling i henhold til vores retningslinjer. Disse oplysninger kan også fås hos os. 


16.2 Kundeklager- og krav
Hvis du ønsker at indsende en klage eller et krav, kan du kontakte os.


16.3 Eskalerede klager og krav

16.3.1 Hvis du fortsat er utilfreds med afgørelsen, efter vores endelige beslutning, kan du eskalere din klage eller krav til det nationale klagenævn i det land hvor din flyvning fandt sted.


16.3.2 
Vi er forpligtet til at oplyse om at en online platform (OTB-platformen) er blevet oprettet af Europakommissionen, som giver adgang til alternativ tvistbilæggelse. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Vi er i øjeblikket ikke tilmeldt OTB-platformen, og klager eller krav herigennem vil ikke nå os.

 

 

17. Ophør


17.1 Generelt
Hvis du ikke overholder de generelle vilkår for befordring eller vores regler, vil din kontrakt blive bragt til ophør med øjeblikkelig virkning uden varsel eller skriftlig meddelelse fra os og uden ret til refusion.


18. Bemyndigelse


18.1 Generelt

Ingen agent, medarbejder eller repræsentant for Great Dane Airlines er bemyndiget til at frafalde krav, der er anført i generelle vilkår for befordring.

 

 

GDPR

 

1. Brug
Når du bruger vores hjemmeside, vores mobilapp eller vores andre digitale tjenester, indsamler, bruger og behandler vi dine personoplysninger. Beskyttelsen og fortroligheden af disse personoplysninger er vigtig for os, og vi er fast besluttet på at opretholde den.
I denne Politik om beskyttelse af personoplysninger forklarer vi, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger disse aktiviteter omfatter samt formålet med og retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter. Vi forklarer også, hvornår og hvorfor dine personoplysninger videregives til en tredjepart.
I denne Politik om beskyttelse af personoplysninger informerer vi dig også om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, og om enhver overførsel, vi foretager af dine personoplysninger.


2. Generel erklæring om anvendelsesområdet for denne Politik om beskyttelse af personoplysninger

Denne Politik om beskyttelse af personoplysninger gælder for vores indsamling, brug og behandling af dine personoplysninger. Vi indsamler, bruger og behandler dine personoplysninger, når du bruger vores tjenester som kunde eller potentiel kunde. Dette omfatter, når du bruger vores hjemmesider eller mobilapps, booker vores flyrejser eller andre tjenester, enten på egen hånd eller via en tredjepart (f.eks. et rejsebureau eller et andet flyselskab), eller kommunikerer med os via telefon, e-mail, sociale medier eller lignende.
Bemærk, at når du interagerer og/eller kommunikerer med en anden tjenesteudbyder, gælder denne Politik om beskyttelse af personoplysninger ikke. Du har ret til at kontakte den relevante tjenesteudbyder for at få oplysninger om den pågældende tjenesteudbyders indsamling, brug, behandling og beskyttelse af dine personoplysninger. Dine personoplysninger, som er knyttet til din interaktion med disse tjenesteudbydere, og som sendes til eller modtages af os som en del af vores tjenester, er dog omfattet af denne Politik om beskyttelse af personoplysninger.
Great Dane Airlines er den "dataansvarlige", når det gælder behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Politik om beskyttelse af personoplysninger. Det betyder, at Great Dane Airlines er ansvarlig for både at definere formålene med at behandle dine personoplysninger og for at overholde databeskyttelseslovgivningen. Adressen og vores kontaktoplysninger kan findes nederst i denne rubrik om GDPR.


3. Great Dane Airlines behandling af dine personoplysninger


3.1 Introduktion

Denne Politik om beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver dine personoplysninger, når du bruger vores tjenester og på anden måde interagerer med os som beskrevet nedenfor. Den forklarer, hvilke databehandlingsaktiviteter vi udfører, hvad deres formål er, hvilken kategori af personoplysninger disse aktiviteter omfatter samt retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter.


3.2 Booking af din billet eller andre tjenester

Når du bestiller en flyrejse eller andre produkter eller tjenester fra Great Dane Airlines, bliver du bedt om at angive oplysninger såsom dit navn, dit telefonnummer, din e-mailadresse og dine betalingsoplysninger, hvor det er relevant, hvis du har registreret en profil hos os. Alt afhængigt af dine specifikke bookingoplysninger bliver du muligvis bedt om at angive yderligere oplysninger såsom dit pasnummer, din fødselsdato mv. Når du anmoder om særlig assistance, f.eks. specialkost eller kørestolsassistance, bliver du måske desuden bedt om at angive relevante følsomme oplysninger om f.eks. din helbredstilstand.
Når du ændrer din booking eller på anden måde anmoder om anden support fra os, behandler vi de ovennævnte personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig. Vi bruger dit navn og dine kontaktoplysninger til at holde dig informeret om dine bookinger. Dette omfatter, at vi sender dig påmindelser via SMS eller e-mail vedrørende din flyafgang, f.eks. oplysninger om, at check-in er åben, eller at gaten er ændret, og meddelelser om eventuelle forsinkelser eller aflysninger. Din rejse med os involverer som regel tjenester, der leveres af tredjeparter, og vi videregiver dit navn, dine kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, hvis det er nødvendigt for den pågældende tredjepart. Formålet med disse behandlingsaktiviteter er at levere de produkter og tjenester, du har booket hos os.
Du skal også angive dine betalingsoplysninger (f.eks. kortnummer og udløbsdato) i tillæg til dine øvrige personoplysninger for at gennemføre din betaling. Disse personoplysninger, særligt dit navn, din adresse, din e-mailadresse og din IP-adresse, videregives til vores betalingstjenesteudbydere, for at vi kan modtage din betaling og gennemføre din booking. Hvis du anmoder om at få refunderet din betaling, vil disse personoplysninger også blive behandlet.
For at opfylde vores juridiske forpligtelser videregiver vi muligvis dine personoplysninger til f.eks. din kortudsteder, lufthavnens sikkerhedstjeneste eller politiet. De personoplysninger, vi behandler til dette formål, omfatter muligvis dit navn, din adresse, din e-mailadresse, din IP-adresse, dine betalingsoplysninger og dine pasoplysninger.
De oplysninger, du har givet os til brug for booking og administration af bookingen, gemmes i op til 10 år, indtil de ikke længere er nødvendige, for at vi kan beskytte og forsvare Great Dane Airlines.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet i dette afsnit er din accept af de vilkår og betingelser, som gælder for din booking hos os, og vores legitime interesser i at drive vores virksomhed, eller at det i øvrigt er nødvendigt for at opfylde vores juridiske forpligtelser.


3.3 Registrering af din profil og administration af din konto

Du er velkommen til at registrere din profil hos Great Dane Airlines. Det forbedrer og forenkler din bookingoplevelse og gør det muligt for os at præsentere dig for mere relevant kommunikation på hjemmesiden og via andre kanaler, og det giver dig mulighed for at indstille, hvordan du ønsker, at vi skal kommunikere med dig. Det gør det også muligt for os at præsentere dig for mere relevant kommunikation på hjemmesiden og via andre kanaler. Til disse formål indsamler vi dine personoplysninger såsom din e-mailadresse, din postadresse, dit køn, dit mobilnummer samt andre oplysninger, vi beder om, men som du ikke behøver at give os. Du får derefter en personlig brugerkonto på vores hjemmeside eller i vores mobilapps, som du kan få adgang til via din computer eller dine enheder. Du kan til enhver tid administrere din personlige konto ved at logge ind med din e-mailadresse og din adgangskode.
Dine profildata vil blive slettet på din anmodning. Du kan anmode om at få slettet dine data via din kontoside, som du har adgang til, når du er logget ind. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder i afsnit 6.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet i dette afsnit er din accept af de vilkår og betingelser, som gælder for din booking hos os, din accept af de vilkår og betingelser, som gælder for registrering af din profil, samt vores legitime interesser i at drive og administrere vores virksomhed.


3.4 Tilpasning af din konto

Hos Great Dane Airlines stræber vi efter at personliggøre vores tjenester og vores kommunikation og sikre, at de er mere brugervenlige. Vi ønsker at give dig en oplevelse, der er relevant for dine personlige præferencer og behov. For at kunne gøre dette bruger vi data om, hvordan du bruger vores digitale tjenester (hjemmeside, e-mail, app mv.), i sammenhæng med andre data, vi har om dig, til at regne ud, hvilke oplysninger du højst sandsynligt gerne vil modtage, hvordan du ønsker, at vi skal kommunikere med dig, gennem hvilke kanaler det skal ske, hvor ofte det skal ske mv.
Når du påbegynder en ny booking, udfylder vi muligvis, alt afhængigt af dine tidligere bookinger, automatisk bookingformularen med dine oplysninger, som vi indsamlede, sidst du foretog en booking. Det omfatter for eksempel den afgangslufthavn, du har søgt efter eller rejst fra, dit navn og dine kontaktoplysninger. Formålet med denne behandling er at forenkle din bookingproces, så du kan gennemføre den både hurtigere og nemmere.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet i dette afsnit er din accept af de vilkår, som gælder for din booking hos os, din accept af de vilkår og betingelser, som gælder for registrering af din profil, samt vores legitime interesser i at drive og administrere vores virksomhed.


3.5 Kundeservice

Great Dane Airlines har forskellige former for kundeservice for at kunne hjælpe dig. For at vi kan yde kundeservice til dig, behandler vi dine personoplysninger med det formål at identificere dig og hjælpe dig på den bedst mulige måde. På vores hjemmeside kan du indlede en LiveChat, og du kan også kontakte os via telefon, e-mail, brev eller via sociale medier. Når du kommunikerer med os via en af disse kanaler, tager vi hånd om dine forespørgsler, dine spørgsmål og din feedback vedrørende vores tjenester. Alt afhængigt af din forespørgsel, dit spørgsmål eller din feedback bliver du muligvis bedt om at angive yderligere personoplysninger såsom dit kreditkortnummer.
Efter at du har kontaktet kundeservice, undersøger vi indholdet af vores kommunikation med dig, for eksempel en optagelse af vores kommunikation med dig i forbindelse med behandlingen af din klage. Det gør vi for at kontrollere kvaliteten af den service, vi har ydet til dig. Til det formål behandler vi muligvis dine personoplysninger såsom dit navn, og dine kontaktoplysninger.
For at opretholde vores serviceniveau foretager vi muligvis datatest af vores hjemmesider og mobilapps, når der opstår en fejl, eller når der foretages ændringer i vores system, og det indebærer behandling af dine personoplysninger. Det sætter os i stand til at fejlfinde vores systemer (for at udelukke tekniske fejl), til at vise eventuelle ændringer, som du eller vi har foretaget, og som er relevante for dig, korrekt, og til at sikre, at disse hjemmesider og mobilapps fungerer korrekt.
Vi udarbejder også rapporter og statistikker ved at analysere de personoplysninger, du har givet os, såsom dit navn, og dine kontaktoplysninger. Formålet er at forbedre vores service og give dig en bedre brugeroplevelse, næste gang du bruger vores tjenester.
Hvis vi opdager uregelmæssige aktiviteter på din konto, træffer vi de nødvendige foranstaltninger. Det kan omfatte behandling af dine personoplysninger.
De oplysninger, du har givet os til brug for booking og administration af bookingen, gemmes i 10 år, og indtil de ikke længere er nødvendige, for at vi kan beskytte og forsvare Great Dane Airlines.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet i dette afsnit er din accept af de vilkår og betingelser, som gælder for din brug af vores tjenester, og vores legitime interesser i at drive vores virksomhed.


3.6 Markedsføring

For at du kan få mest muligt ud af de tilbud, vi giver dig, sender vi dig eller gør dig på anden måde opmærksom på forskellige aktiviteter og tilbud via e-mail, hvilket kan omfatte nyhedsbreve, e-shots, unikke tilbud baseret på dine præferencer eller oplysninger om andre særlige eller sæsonbetonede tilbud. Til dette formål behandler vi din e-mailadresse, bookinghistorik og kampagnedeltagelseshistorik.
Vi sender dig muligvis også tilbud, der vedrører dine kommende flyrejser, via e-mail; til dette formål behandler vi din e-mailadresse og bookinghistorik. Desuden påminder vi dig via e-mail om dine ufuldstændige bookinger og giver dig nem adgang til dine ufuldstændige bookinger; til dette formål behandler vi din e-mailadresse og data om din onlineadfærd vedrørende din ufuldstændige booking.
Hos Great Dane Airlines bestræber vi os på at være så relevant som muligt for hver enkelt kunde på tværs af forskellige digitale kanaler. Hvis du har besøgt vores hjemmeside, præsenterer vi dig muligvis for relevante tilbud på andre digitale medier baseret på dine klik på hjemmesiden. Til dette formål behandler vi anonymiserede IP-adresser i cookies. Når du besøger vores hjemmeside uden at logge ind på din brugerkonto, bruger vi din onlineadfærd til at præsentere relevante tilbud via vores internetportaler, vores e-mailkampagner og andre digitale medier. Når du er logget ind på din brugerkonto, bruger vi de data, du har registreret hos os, herunder booking- og kampagnedeltagelseshistorik, onlineadfærd og andre data til at forsøge at kommunikere med dig på så relevant en måde som muligt.
Med henblik på at forbedre vores kommunikation med dig gennemfører vi også markedsundersøgelser, og det kan for eksempel ske ved, at vi bruger dine personoplysninger til at forbinde forskellige datasæt. Personoplysninger i analytiske datasæt bliver altid slettet, når analysen er udført.
Du kan frit slette dine personoplysninger, så de ikke længere kan bruges til markedsføring, ved at slette din profil på din kontoside. Hvad angår anonyme brugercookies, så kan de ikke føres tilbage til en bestemt person, men de vil alligevel blive slettet i henhold til praksis i branchen eller af dig – se afsnit 5 i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke og vores legitime interesser i at drive og forbedre vores forretning. Du kan administrere dine samtykker til denne behandling, når du registrerer en profil hos os, eller du kan gøre det på et senere tidspunkt ved at klikke på indstillingerne på din brugerkonto. Bemærk, at tilbagetrækning af et samtykke ikke påvirker lovligheden af den behandling, der har fundet sted på grundlag af et samtykke, der er givet forud for tilbagetrækningen.


4. Derfor videregiver Great Dane Airlines personoplysninger

Vi sælger ikke dine personoplysninger til markedsføringsformål til andre virksomheder. Vi deler kun dine personoplysninger på følgende betingelser:
Når en del af din booking omfatter en tjeneste, der leveres af en tredjepart, deler vi muligvis dine personoplysninger med sådanne tredjeparter.
Vi deler dem med vores tredjepartstjenesteudbydere, som udfører handlinger eller arbejde på vores vegne og efter anvisning fra os i rollen som databehandler, til de formål, der er angivet i denne Politik om beskyttelse af personoplysninger.
Vi deler dem for at beskytte og forsvare Great Dane Airlines (herunder håndhævelse af gældende vilkår og betingelser).
Vi deler dem med offentlige myndigheder eller regeringer, når dette er påkrævet i henhold til love, bestemmelser, juridiske processer eller myndighedsanmodninger med retskraft.
Vi deler desuden muligvis sammenstillede data med vores forretningspartnere og virksomheder inden for vores egen koncern til forskellige formål, f.eks. for at forbedre vores service og med henblik på systemadministration, statistik, forskning og analyse.
Hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger, er vi muligvis ikke i stand til at levere den tjeneste, du anmoder om, eller at informere dig om andre produkter og tjenester, som vi tilbyder.


5. Cookies og lignende teknologier

Når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores mobilapps, indsamler vi visse oplysninger automatisk ved hjælp af cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed, når du besøger en hjemmeside. Når du besøger en hjemmeside første gang, sendes en cookie-fil til din enhed, som identificerer din browser.
Ved at bruge cookies hjælper du Great Dane Airlines med at forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside. De er vigtige, for at vi kan reducere downloadtiden og forbedre din brugeroplevelse. Cookien indsamler oplysninger om, hvordan de besøgende bruger vores hjemmesider, og giver os derfor nyttige oplysninger om, hvordan vi kan levere en bedre kundeoplevelse og forbedre vores tjenester.
Vi bruger også cookies til godkendelsesformål, så du ikke behøver at angive dine legitimationsoplysninger, hver gang du besøger vores hjemmeside. Disse cookies er strengt nødvendige, for at tjenesten kan fungere korrekt. Ved at justere de tekniske indstillinger i din browser kan du forhindre lagring af og adgang til cookies på din enhed. Bemærk dog, at hvis du deaktiverer cookies, er du muligvis ikke i stand til at bruge tjenesterne på vores hjemmeside eller i vores mobilapps.
Endelig bruger vi cookies til markedsføringsformål. Disse cookies er placeret på vores hjemmeside af Great Dane Airlines markedsføringspartnere, der fungerer som bindeled mellem os og annoncørerne. Vi bruger disse cookies til at vise mere relevante oplysninger og personlige tilbud gennem reklamer, måle effektiviteten af vores reklamekampagner og begrænse, hvor ofte vi viser hver annonce.
Hvis indstillingerne på dine mobilenheder tillader, at vores mobilapps indsamler placeringsoplysninger, indsamler vi disse oplysninger automatisk. Denne Politik om beskyttelse af personoplysninger regulerer, hvordan vi bruger disse oplysninger, når vi forbinder dem med dine personoplysninger.
Bemærk, at du kan administrere, hvordan din mobilenhed deler placeringsoplysninger med os, og hvordan din browser håndterer cookies og relaterede teknologier, ved at justere din enheds indstillinger for beskyttelse af personoplysninger og sikkerhed. Se anvisningerne fra din browserudbyder eller producenten af din enhed for at få at vide, hvordan du justerer dine indstillinger.
Ud over at bruge dine browserindstillinger kan du også fravælge mange af vores displayannoncer. Hvis du får vist sådanne annoncer på vores hjemmeside, kan du fravælge dem ved at klikke på X'et på den blå adchoice-knap i øverste højre hjørne af annoncen, og så vil annoncen ikke længere blive vist.


6. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, begrænsning af behandling af og sletning af dine personoplysninger, som vi er i besiddelse af, og til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret maskinlæsbart format. Hvis du har registreret en profil, kan du til enhver tid opdatere, rette eller slette oplysninger, du har givet os. Forespørgsler vedrørende behandling af personoplysninger og anmodninger om indsigt skal rettes til det kontaktpunkt, der er angivet nedenfor.
Du har også ret til at gøre indsigelse mod visse typer af behandling og, hvis vi har bedt om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, til at trække dette samtykke tilbage. Hvis vi behandler dine personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at gøre det (som forklaret ovenfor), har du også ret til at gøre indsigelse mod dette. Disse rettigheder kan være begrænset i visse situationer – for eksempel hvor vi kan påvise, at vi har et juridisk krav på at behandle dine personoplysninger.
Hvis vi kræver at få dine personoplysninger for at overholde juridiske eller kontraktmæssige forpligtelser, er det obligatorisk at give os disse oplysninger. Hvis du ikke giver os disse oplysninger, er vi ikke i stand til at administrere vores kontraktforhold eller opfylde forpligtelser, der er pålagt os. I alle andre tilfælde er det valgfrit, om du vil give os de personoplysninger, vi beder om.
Dine personoplysninger opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i de forskellige underafsnit i afsnit 3. Du kan til enhver tid slette din brugerkonto på vores hjemmeside.


7. Overførsel af personoplysninger til andre lande

Overførsel af personoplysninger til et tredjeland uden for EØS, som ikke yder tilstrækkelig beskyttelse, vil kun finde sted, hvis der forefindes passende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. i form af bindende virksomhedsregler eller accept af EU's standardkontraktbestemmelser, eller hvis den modtagende part er certificeret i henhold til EU-USA Privacy Shield. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette, bedes du kontakte os via det kontaktpunkt, der er angivet nedenfor.
Vi overfører muligvis sammenstillede data til tredjeparter (indenlandske og/eller udenlandske) med henblik på i) at forbedre eller udvikle vores hjemmeside og mobilapps eller udstyr, der er knyttet til bestemte tjenester og ii) at sikre, at vores hjemmeside og mobilapps samt udstyret fungerer korrekt.


8. Tredjeparters politik om beskyttelse af personoplysninger

Denne Politik om beskyttelse af personoplysninger omhandler kun indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger foretaget af Great Dane Airlines. Andre parter, vi samarbejder med, og andre hjemmesider, der kan være tilgængelige via denne hjemmeside, har deres egne politikker og praksisser vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Vi opfordrer dig til at sætte dig ind i enhver tredjeparts politik om beskyttelse af personoplysninger, før du afgiver dine personoplysninger eller benytter dig af tilbud eller kampagner. Selvom vi forsøger kun at samarbejde med tredjeparter, der har samme høje standarder og respekt for beskyttelse af personoplysninger som os, kan vi ikke på nogen måde holdes ansvarlige for andre tredjeparters indhold eller praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger.


9. Ændringer i og tilføjelser til denne politik

Fra tid til anden foretager vi muligvis opdateringer af eller tilføjelser til denne rubrik om GDPR, så den afspejler en ny eller ændret praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger, uden at give dig varsel herom. Vi opfordrer dig til at gennemgå den seneste version af denne.
Vi annoncerer det på denne hjemmeside og/eller informerer dig på anden måde, når vi foretager væsentlige ændringer i rubrikken GDPR. Hvis du ikke kan acceptere de ændrede vilkår, skal du ophøre med at bruge vores tjeneste og slette din konto, hvor det er relevant.


10. Værneting og gældende lov

Denne Politik om beskyttelse af personoplysninger er, medmindre der forefindes obligatorisk lokal lovgivning, underlagt norsk lovgivning og skal fortolkes i henhold til norsk lovgivning, og det ikke-eksklusive værneting er de norske domstole.


11. Sådan kontakter du os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller denne politik. Du kan kontakte os online eller du kan kontakte os via brev, der er stilet til:
Ny Lufthavnsvej 100
9400 Nørresundby, Danmark
Hvis du har ubesvarede spørgsmål, har du også ret til at klage til den lokale datatilsynsmyndighed. Den relevante datatilsynsmyndighed er Datatilsynet i Danmark.