VIlkår og betingelser

Herunder kan du læse vores vilkår og betingelser. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

1. Definationer

Administrationsgebyrer
Betyder gebyrer, der, hvor relevant, pålægges passageren af luftfartsselskabet og/eller dets autoriserede agent.

Aftalte stop
De steder, med undtagelse af afrejsested og den endelige destination, der er specificeret i din billet eller i vores tidstabeller som stop på din rejserute.

Flyselskabets kendingsbogstaver (Airline Designator Code)
De to eller tre tegn eller bogstaver, der bruges til at identificere et flyselskab og dets rutenummer, Great Dane Airlines (GDE), og som vises på billetten.

Autoriseret agent
En salgsagent, som er bemyndiget af os til at sælge vores serviceydelser.

Bagage
Personlige ejendele inklusive hjælpemidler, som passagererne medbringer på deres rejse. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omfatter dette både indchecket bagage og håndbagage.

Bagagekvittering
Den del af bagagekuponen, du får udleveret som kvittering for indchecket bagage.

Bagagekupon
Det dokument, der udstedes af flyselskabet med det ene formål at identificere indchecket bagage.

Billet
Et gyldigt dokument, der berettiger dig til at flyve med os. Det kan enten være en elektronisk billet eller et andet dokument udstedt af os eller på vegne af os, efter at bookingen er bekræftet og før ombordstigning, inklusive en bagagekvittering.

Booking
En bookinganmodning afgivet af dig eller på dine vegne og accepteret af os til rejse på vores flyvninger.

Bookingreference
Den unikke kode bestående af seks tegn (bogstaver og tal), der udstedes af os og bruges til at identificere din bekræftede booking.

Charteraftale
Betyder aftalen, hvor en anden part (for eksempel rejsearrangør) har indgået en kontrakt med passageren og overlader det til luftfartsselskabet at udføre hele eller dele af lufttransporten i forbindelse med pakkerejser og pakkeferier, inklusive under EU´s pakkerejsedirektiv. Det kontraherende luftfartsselskab er i den forbindelse charter- eller rejsearrangøren, der som bemyndiget juridisk enhed indgår i en charterkontrakt. 

Dage
Kalenderdage. Omfatter alle ugens syv (7) dage. I forbindelse med ændringer eller underretning vil den dag, ændringen eller meddelelsen er modtaget/sendt, ikke tælle med. Ved afgørelse af, om en billet er gyldig, vil den dag, billetten er udstedt eller rejsen er påbegyndt, ikke tælle med.

Elektronisk kupon
En elektronisk flykupon til en elektronisk billet opbevaret i vores computerdatabase, som viser det afrejsested og den destination, du er berettiget til at blive befordret imellem, og som bærer navnet på passageren og opbevares i vores database

Elektronisk billet
Betyder den billet, der er gemt af os eller på vores anmodning af et elektronisk reservationssystem og/eller den elektroniske flykupon eller et andet dokument, der har samme værdi, og som er udstedt af Great Dane Airlines A/S.

Ekstraordinære omstændigheder
Betyder situationer, hvor en begivenhed ikke kunne undgås, selv hvis alle rimelige forholdsregler blev taget. Sådanne omstændigheder kan især forekomme i tilfælde af politisk uro, meteorologiske forhold, der ikke er forenelig med gennemførelse af den pågældende flyvning, sikkerhedsproblemer, strejker m.v. 

EU Forordning 261/2004
Betyder Europarlamentets og Europarådets regulativ (EF) 261/2004 af 11. februar 2004, som fastsætter fælles regler vedrørende kompensation og assistance til passagerer i tilfælde af nægtet ombordstigning og aflysning eller lange forsinkelser af flyvninger. 

Flyselskabets pålagte tillægsgebyrer
Tillægsgebyrer og afgifter, som flyselskabet pålægger, såsom brændstofafgift.

Force majeure
En usædvanlig og uforudset hændelse uden for flyselskabets kontrol, og hvis konsekvenser ikke kunne have været undgået, selv hvis alle rimelige forholdsregler og opmærksomhed var blevet udvist.

Generelle vilkår for befordring
Disse generelle vilkår for befordring.

Håndbagage
Al bagage og alle personlige ejendele eller andre genstande (ikke indeholdt i indchecket bagage), du medbringer på din rejse.

Indchecket bagage
Den bagage, som vi har taget i varetægt, og for hvilket vi har udstedt en bagagekvittering for.

Kontaktcenter
Vores booking- og kundeservice call-center. Kontaktcenterets telefonnumre er offentliggjort på vores hjemmeside.

Konventioner
Betyder, bestemt af sammenhængen, Warszawa d. 12. oktober 1929, Haagprotokollen af 28. september 1955, Guadalajara-konvention af 18. september 1961, Montreal-protokollerne af 1975, en kombination af førnævnte og sluttelig, Montreal konventionen af 28. maj 1999.

Skade
Omfatter dødsfald, personskade, tab, delvist tab, tyveri eller anden skade, der hidrører fra eller opstår i forbindelse med flytransport.

Rejserute
Et eller flere dokumenter udstedt af os eller vores autoriserede agenter med detaljer om din rejse med os.

Regler
Alle regler og bekendtgørelser med undtagelse af disse generelle vilkår for befordring, som vi har fastlagt, og som er gældende på den dag, bookingen blev bekræftet, for befordringen af dig og din bagage, inklusive de gældende billetpriser på den pågældende dag.

Reservation
Betyder en passagers anmodning om flytransport, som er registreret af luftfartsselskabet eller dets autoriserede agent. 

SDR
Særlige trækningsrettigheder (Special Drawing Rights) defineret af den internationale valutafond.

Skatter
Betyder afgifter, skatter og gebyrer, der er pålagt af myndigheder og lufthavne.

Tarif
De offentliggjorte billetpriser og/eller vilkår for befordring hos et flyselskab, der har indgivet en sådan “tarif” til de relevante myndigheder, hvor det er påkrævet.

Frivillige udstigninger
En udstigning under din rejse ønsket af dig på et stop mellem afrejsestedet og den endelige destination, som i forvejen er accepteret af os.

Valgfri serviceydelser
Andre serviceydelser, såsom indchecket bagage, som ikke er inkluderet i den billetpris, der er gældende for bookingens billetprisregler.

Videre forbindelse
To eller flere ruteafsnit, der udgør en rejse én vej og solgt af os som én booking.

dig, din, passageren, kunden
Enhver person og ethvert spædbarn, der rejser med dig, med undtagelse af besætningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres i et fly i medfør af en billet.

vi, os, vores, flyselskabet, Great Dane Airlines
Betyder Great Dane Airlines A/S og/eller et andet luftfartsselskab, for hvem designatorkoden for flyselskab vises på billetten.

Hjemmeside

www.greatdaneairlines.dk

2. Anvendelighed

2.1 Generelt

2.1.1 Disse generelle vilkår for befordring regulerer forholdet mellem dig som passager og os som luftfartsselskab med hensyn til transport på et fly, der betjenes af os, eller udføres på vores vegne under brug af designatorkode for flyselskabet Great Dane Airlines A/S. Dine rettigheder og pligter i forhold til transportaftalen over for os og omvendt er beskrevet i disse generelle vilkår for befordring.

Det er vores anbefaling, at du læser befordringsbetingelserne grundigt, idet de kan beskrive begrænsninger, f.eks. i forhold til bagageforsinkelse eller bortkommet bagage, som du bør være opmærksom på og som i forhold til dit konkrete behov måske giver anledning til overvejelse af, hvorvidt du bør tegne en personlig rejseforsikring.

De omtalte generelle vilkår for befordring er vores vilkår for befordring, der henvises til i vores billetter, elektroniskbookingdokumentation eller hjemmeside. Medmindre artiklerne 2.3 og 2.4 angiver noget andet, vil de være gældende for al befordring af dig og din bagage for flyvninger udført af os og for anden service leveret af os, uanset om den betales for eller ej.

2.1.2 De generelle vilkår for befordring vil også være gældende for supplerende befordring eller befordring til reduceret pris, medmindre andet er anført i disse vilkår, bookingen, billetten eller den elektroniske bookingdokumentation for befordringen.

2.1.3 Rejsen er underlagt de regler, der var i kraft på datoen, hvor billetten er købt, dog således at flyselskabet forbeholder sig retten til at anvende regler, der er i kraft på datoen for udførelsen af rejsen, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. for at efterleve myndighedskrav.

2.2 Charter
Hvis befordringen leveres i medfør af en kontrakt indgået med et andet selskab, vil disse generelle vilkår for befordring kun være gældende i den udstrækning, de ikke er i konflikt med de vilkår, der er specificeret i kontrakten med det chartrede selskab.

2.3 Obligatoriske, lovbestemte bestemmelser
Vi er underlagt national og europæisk lovgivning, samt internationale konventioner, når vi befordrer vores passagerer. Vores generelle vilkår for befordring vil være gældende i den udstrækning, de ikke er i modstrid medlovgivningen og internationale konventioner. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem vores generelle vilkår for befordring og gældende lovgivning og internationale konventioner, vil lovgivningen og/eller konventionerne altid have forrang frem for vores generelle vilkår for befordring.

2.4 Gældende lov
Medmindre andet fremgår af internationale konventioner, EU lovgivning eller national lovgivning i forbindelse med din kontrakt om befordring, vil vores generelle bestemmelser vedrørende befordring, være underlagt bestemmelserne i dansk lovgivning.

3. Billetter

3.1 Generelt
Billetten udgør bevis på, at der er indgået en kontrakt mellem os og den passager, hvis navn er anført på billetten. Hvis en billet ikke er udstedt, vil bookingen og den efterfølgende betaling, der stammer fra et dokument udstedt af flyselskabet eller dettes autoriserede agent, udgøre bevis på, at der er indgået en kontrakt. I disse tilfælde vil de generelle vilkår for befordring være gældende.

3.2 Din ret til befordring

3.2.1 Du bliver kun accepteret til befordring med os, hvis du har fået udstedt en billet, eller din booking er accepteret i overensstemmelse med vilkårene specificeret i artikel 6.

3.2.2 Vi yder kun befordring til den person, hvis navn er anført på billetten. Du skal på anmodning fremvise gyldig identifikation identisk med navnet på billetten i overensstemmelse med reglerne i artikel 14. Hvis du ikke på anmodning kan fremvise gyldig identifikation eller de nødvendige rejsedokumenter, f.eks. pas eller visum, forbeholder vi os retten til at nægte dig befordring.

3.3 Omsættelighed

3.3.1 Medmindre du har tilladelse til det i henhold til de gældende billetprisregler, kan du ikke overføre bookning. Passagernavn, rute og destination kan ændres på en billet mod betaling af de gældende gebyrer og eventuel prisdifference i billetprisen.

3.3.2 Hvis en billet fremvises af en anden person end den, hvis navn er anført på billetten eller bookingen, og vi uden at vide det påtager os befordring af en sådan person, kan vi ikke holdes ansvarlige over for den person, hvis navn er anført på billetten eller bookingen.

3.4 Ingen billetudstedelse
Hvis vi vælger ikke at udstede en billet, vil de generelle vilkår for befordring være gældende for den passager, hvis navn er anført på bookingen.

3.5 Gyldighed

3.5.1 En billet eller booking er kun gyldig, hvis den svarer til en udstedt bekræftelse som beskrevet i artikel 6.1.

3.5.2 Billetten eller bookingen er gyldig på den rejsedag, der er specificeret på billetten eller bookingen, og kan ikke forlænges, medmindre bookingen ændres i henhold til gældende billetprisregler.

3.6 Vores navn og adresse
Vores navn kan være forkortet til flyselskabets kendingsbogstaver på billetten. Adressen på vores hovedkontor er Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby. Se også vores hjemmeside med flere oplysninger om, hvordan du kan kontakte os.

4. Frivillige udstigninger

4.1 Generelt

Vi kan tillade, at du forlader flyet på aftalte stop, hvis lokale myndigheder og vores generelle vilkår for befordring tillader det.

5. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer

5.1 Billetpriser

5.1.1 Billetprisen er kun gældende for befordring mellem afrejsestedet og den endelige destination, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Billetpriserne omfatter ikke landtransport mellem lufthavne eller mellem lufthavne og landterminaler. Billetpriserne beregnes i henhold til de takster, der er til rådighed på den dag, bookingen bekræftes for en rejse på en bestemt dag og i henhold til en bestemt rejserute. Ændringer i rejseruter eller rejsedatoer kan medføre ændringer i billetpriserne.

5.1.2 Alle yderligere gebyrer for valgfri serviceydelser vil være specificerede i separate transaktioner.

5.2 Gyldige billetpriser
De gyldige billetpriser er dem, der er gældende på det tidspunkt, en booking foretages. Billetpriser kan variere i forhold til antallet af sæder, der stadig er til rådighed i en given billetpriskategori, og vi kan ikke garantere, at billetpriser vil være til rådighed i alle kategorier. Alle billetpriser er betingede af, at de er tilgængelige.

5.3 Skatter, afgifter og gebyrer
De gældende skatter og afgifter, der pålægges af offentlige myndigheder eller lufthavnsmyndigheder, skal betales af dig. Hvis skatter eller afgifter er blevet ophævet eller reduceret, så de ikke længere er gældende for din rejse på afrejsedagen, kan du forlange refundering ved at kontakte os direkte.

5.4 Valuta
Billetpriser og skatter skal betales i den valuta, der anføres af os på det tidspunkt, bookingen foretages.

5.5 Moms
Alle billetpriser og gebyrer for valgfri serviceydelser er inklusive moms.

5.6 Servicegebyr og tillægsgebyr for kreditkort

5.6.1 Der tillægges et servicegebyr for alle bookinger, der foretages via vores kontaktcenter eller i lufthavnen. Vi kan vælge at frafalde servicegebyret i tilfælde, hvor vi ikke giver dig mulighed for at afgive sådanne bestillinger via vores hjemmeside.

5.6.2 Hvor det er tilladt i henhold til loven, kan et tillægsgebyr blive pålagt bookinger, der foretages med et kreditkort. Dette vil blive specificeret, når bookingen foretages. Dette gebyr dækker de ekstra omkostninger, der er forbundet med kreditkortbetalinger. I visse tilfælde kan du blive pålagt tillægsgebyrer af din kortudsteder. Alle spørgsmål i forbindelse med sådanne gebyrer skal rettes til kortudstederen.

6. Bookinger og billetregler

 6.1 Bekræftelse af booking
Bookinger bekræftes og anses for bekræftede, når bookingreferencen er stillet til rådighed. Når bookingen er gennemført, vil rejseruten og bookingreferencen blive meddelt.

6.2 Personlige oplysninger

6.2.1 I forbindelse med bookingen skal oplyses en e-mailadresse og et mobiltelefonnummer. Disse oplysninger skal være korrekte, da de udgør vores eneste måde at kontakte dig på.

6.2.2 Du accepterer hermed, at de personlige oplysninger, vi har modtaget, er afgivet med det formål at foretage en booking, købe en billet, yde supplerende service som hotelbookinger eller leje af bil, muliggøre specielle arrangementer og faciliteter for handikappede passagerer og andre passagerer med specielle ønsker/krav, bestille specielle måltider, forenkle rutiner i forbindelse med immigrations- og ankomstprocedurer og levere sådanne oplysninger til offentlige myndigheder i forbindelse med flyvningen. Til disse formål accepterer du, at vi opbevarer og bruger sådanne oplysninger, og at vi kan overføre dem til vores egne kontorer, autoriserede agenter, offentlige myndigheder, andre flyselskaber og andre, der leverer sådanne serviceydelser. Dine personlige oplysninger vil ikke blive brugt til markedsføringsformål, medmindre du på forhånd har givet tilladelse til det.

6.3 Billetprisregler

6.3.1 Vi har et system for billetprisregler, der afgør fleksibiliteten og den valgfri service, der er inkluderet i billetprisen. Disse billetprisregler er faste og specificerede på tidspunktet for bookingen og er til rådighed på vores hjemmeside, hos os eller hos en af vores autoriserede agenter.

6.3.2 Bookinger kan ændres i henhold til billetprisreglerne for den aktive booking. De gældende afgifter for ændringen skal betales på det tidspunkt, ændringen foretages. Ændringerne og gældende billetprisregler for den nye booking er accepteret, når betalingen er gennemført. Der ydes ingen refundering, selvom den nye billetpris er lavere end den oprindelige billetpris.

6.3.3 Bookinger skal annulleres i overensstemmelse med de gældende billetprisregler. Billetprisreglerne afgør, hvorvidt billetprisen kan refunderes.   Refusioner ydes i overensstemmelse med artikel 11.

6.4 Sædereservation

6.4.1 Når du booker en rejse, har du mulighed for at reservere det sæde, du foretrækker. Afhængigt af de gældende billetprisregler kan en sædereservation blive anset for en valgfri service, og det gældende gebyr vil blive pålagt. De aktuelle regler og gebyrer for sædereservationer er til rådighed hos os, på vores hjemmeside og hos vores autoriserede agenter. Sådanne regler og gebyrer kan ændres.

6.4.2 Betalte sædereservationer kan ikke garanteres og kan blive ændret af operationelle eller sikkerhedsmæssige årsager (også efter ombordstigning på flyet). Betaling for sædereservation refunderes ikke, medmindre et passende alternativt sæde ikke kan tildeles. Hvis du ikke foretager en sædereservation, vil vi tildele dig et sæde på afrejsedagen. Vi kan ikke garantere et bestemt sæde på flyet, og du skal acceptere det tildelte sæde i overensstemmelse med den bookede serviceklasse og den betalte billetpris. Række 1, 2 og exit vil dog ikke blive flyttet.

7. Check-in og boarding

7.1 Check-in tider
Vi forbeholder os retten til at annullere din booking, hvis du ikke overholder de specificerede tidsfrister og krav til indcheckning i overensstemmelse med paragraf 15 og andre gældende regulativer.  Tidsfrister for check-in kan ses på vores hjemmeside og kan fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab og udgifter, du pådrager dig, som følge af manglende overholdelse af denne artikel.

7.2 Tidsfrister for boarding
Hvis du ikke møder op ved boarding gate inden den angivne tidsfrist, vil din booking blive annulleret. Flyet vil under ingen omstændigheder blive tilbageholdt, og du vil blive nægtet ombordstigning for egen regning. Tidsfrister for boarding kan ses på vores hjemmeside og fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller udgifter, du pådrager dig, som følge af manglende overholdelse af denne artikel.

7.3 Manglende fremmøde ved deadlines for indcheckning og ombordstigning
Hvis du ikke imødekommer tidsfrister for indcheckning, ombordstigning og andre krav i overensstemmelse med paragraf 15, har vi ikke noget ansvar over for dig, hvad angår de tab og udgifter, du pådrager dig.  Ikke-refunderbare billetter vil være forspildt. Du kan være berettiget til refundering af skatter/afgifter i overensstemmelse med paragraf 11.5.

8. Afvisning og begrænsning af befordring

8.1 Ret til at afvise befordring

8.1.1 Vi kan efter et rimeligt skøn afvise at befordre dig og din bagage, forudsat vi har givet dig skriftlig meddelelse om, at vi efter en sådan meddelelse vil nægte at befordre dig på vores flyvninger med forbehold af reglerne om kompensation for afvist ombordstigning, som er beskrevet i gældende love. Dette afsnit giver dig ikke yderligere kontraktlige rettigheder.

8.1.2 Vi kan også nægte at befordre dig eller din bagage, hvis et eller flere af følgende forhold er opstået, eller vi har grund til at formode, at de kan opstå:

a) Sådanne forholdsregler er nødvendige for at overholde gældende lovgivning og/ eller andre bestemmelser udstedt af offentlige myndigheder.
b) Befordringen af dig og din bagage kan udgøre en fare for andre passagerers og/eller besætningsmedlemmers sikkerhed og helbred.
c) Du er påvirket af alkohol eller narkotiske stoffer.
d) Du har forhindret flybesætning eller kabinebesætning i at udføre deres opgaver under tidligere flyvninger, og vi har grund til at tro, at en sådan forkastelig adfærd kan gentage sig.
e) Din adfærd er forstyrrende for andre passagerer eller besætningen.
f) Du har nægtet at gennemgå et sikkerhedstjek.
g) Du har ikke betalt den gældende billetpris, skatter eller andre afgifter.
h) Det ser ud til, at du mangler gyldige rejsedokumenter eller har til hensigt at ødelægge disse under flyvningen, eller du nægter at fremvise aktuelle rejsedokumenter til besætningen på forespørgsel.
i) Du fremviser en billet, der ikke er fremskaffet på lovlig vis, eller som er købt hos andre end os eller vores autoriserede agenter, eller som er anmeldt som tabt eller stjålet, er en forfalskning, eller passageren kan ikke bevise sin identitet i relation til navnet på billetten eller bookingen.
j) Du nægter at følge vores sikkerhedsinstruktioner.
k) Du har tidligere begået en af de handlinger eller udeladelser, der er beskrevet ovenfor.

8.1.3 Hvis du nægtes befordring på grund af et eller flere af forholdene beskrevet i artikel 8.1.2 (a)-(k) ovenfor, er en skriftlig advarsel ikke påkrævet, og vi vil annullere bookingen uden ansvar for at refundere billetten eller dække andre udgifter.

8.2 Uledsagede børn, gravide passagerer og passagerer med særlige behov

8.2.1 Befordringen af børn, der rejser alene, gravide passagerer eller passagerer med særlige behov kan accepteres under forudsætning af, at de har modtaget godkendelse fra os. Befordringen af sådanne passagerer sker i overensstemmelse med de retningslinjer for sådan befordring, der er gældende på bookingtidspunktet. Disse regler kan ses på vores hjemmeside eller fås ved at kontakte os eller vores autoriserede agenter.

8.2.2 Vi kan afvise at befordre uledsagede børn, hvis vi ikke på afrejsetidspunktet kan garantere, at barnet vil nå frem til destinationen på det fastsatte tidspunkt.

9. Bagage

9.1 Genstande, der ikke kan accepteres som bagage

9.1.1 Du må ikke medbringe følgende i din bagage:

a) Genstande, der ikke er bagage i henhold til definitionen i artikel 1.
b) Genstande, der kan forårsage skade på/eller udsætte flyet og personer eller gods om bord for fare som for eksempel de genstande, der er anført i International Civil Aviation Associations (ICAO) eller Air Transport Associations (IATA) regler for farligt gods.
c) Genstande, hvis transport er forbudt i henhold til love, regulativer eller bestemmelser udstedt af nogen stat, hvortil, fra eller gennem flyvningen foretages.
d) Genstande, som efter vores mening er uegnede til transport, da de skønnes at være en sikkerhedsrisiko eller er uegnede til transport på grund af vægt, størrelse, form eller andre egenskaber, eller som er skrøbelige eller letfordærvelige.
e) Levende dyr, undtagen som beskrevet i klausul 9.8.

9.1.2 Våben og ammunition inklusive sports- og jagtvåben er forbudt i kabinen. Generelt kan ingen våben og ammunition accepteres som indchecket bagage bortset fra sports- og jagtvåben som beskrevet i artikel 9.4.4. Våben skal i alle tilfælde være afladte og sikrede og dertil forsvarligt indpakkede, og bundstykket/skæftet skal sendes adskilt fra resten af våbnet. Transporten af ammunition er underlagt ICAOs og IATAs bestemmelser vedrørende farligt gods.

9.1.3 Det er ikke tilladt at anbringe skrøbelige genstande, letfordærvelige eller værdifulde genstande som bærbare computere, smykker og ædelsten, penge, værdipapirer, mapper og attachetasker med installerede alarmer, medicin, lægeerklæringer eller identifikationsdokumenter i din indcheckede bagage.

9.1.4 Det er forbudt at medbringe kopier af våben, dolke, (spring)knive og andre artikler, som ligner angrebsvåben, men disse kan accepteres som indchecket bagage.

9.1.5 Hvis der på trods af forbuddet alligevel inkluderes genstande beskrevet i artikel 9.1 i bagagen, vil vi ikke være ansvarlige for tab eller beskadigelse af disse genstande.

9.2 Ret til at afvise transport af bagage
Vi forbeholder os retten til at afvise at transportere din bagage eller nægte videre transport af din bagage (efter check-in), hvis et af de følgende problemer opstår:

a) Genstande beskrevet i artikel 9.1 opdages i din bagage.
b) Bagagen er af en sådan størrelse, form, vægt, indhold eller andet, som er uegnet til transport om bord på et fly.
c) Bagagen er ikke indpakket ordentlig i velegnet emballage, så vi under normale omstændigheder kan garantere, at den når ubeskadiget frem.

9.3 Ret til at foretage kontrol

9.3.1 Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde enten bede om tilladelse til at inspicere din bagage eller kontakte lufthavnsmyndighederne for at få foretaget en kropsvisitering.

9.3.2 Hvis du ikke kan være til stede under inspektionen af din bagage, kan vi af sikkerhedsmæssige årsager selv inspicere bagagen for at sikre, at du ikke medbringer nogle af de genstande, der er beskrevet i artikel 9.1, og som ikke er godkendt af os i henhold til artikel 9.1. Hvis du nægter at imødekomme en sådan anmodning, kan vi afvise at befordre dig og din bagage.

9.4 Indchecket bagage

9.4.1 Når bagagen er afleveret til os til check-in, tager vi hånd om den og udsteder en bagagekupon for hvert stykke bagage.

9.4.2 Når du afleverer din bagage til check-in, er du forpligtet til at sørge for:

a) at fastgøre en mærkat, der som minimum indeholder dit navn og din adresse, og
b) at pakke al bagage i velegnet emballage som anført i reglerne på hjemmesiden for at undgå afvisning af transport i henhold til artikel 9.2 (c).

9.4.3 Bagage, der accepteres til check-in, bliver transporteret med samme fly som dig.

Undtagelse: Hvis en del af eller al den bagage, du ønsker at checke ind, ikke kan accepteres på grund af flyets lastekapacitet, eller på grund af driftsmæssige eller meteorologiske grunde, kan vi beslutte at transportere bagagen efterfølgende på en af vores flyvninger eller med et andet flyselskab.

9.4.4 Den tilladte mængde indchecket bagage afhænger af de gældende billetprisregler og typen af den indchecket bagage i henhold til følgende:

a) Hvis den indchecket bagage ikke er inkluderet i billetprisen i overensstemmelse med de gældende billetprisregler, accepteres den indchecket bagage mod betaling af det gældende gebyr. Sportsudstyr og musikinstrumenter anses som valgfri serviceydelser og accepteres mod betaling af det gældende gebyr. De nuværende regler for størrelse, vægt, antal stykker og gebyr for indchecket bagage inklusive sportsudstyr og musikinstrumenter kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter. Sådanne regler og gebyrer kan ændres.
b) Udstyr til børn/spædbørn (f.eks. klapvogn, autostol osv.) kan accepteres udover maksimumgrænsen for indchecketbagage i overensstemmelse med reglerne. De nuværende regler for accept af sådant udstyr kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.
c) Begrænsningerne for indchecket bagage og gebyrer gælder ikke passagerernes hjælpemidler eller medicinsk udstyr. De nuværende regler for transport af hjælpemidler og medicinsk udstyr kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter.

9.5 Ekstra bagage
Hvis et stk. indchecket bagage overskrider den tilladte vægtgrænse, eller hvis passageren overskrider det tilladte antal stykker bagage, pålægges et gebyr for ekstra bagage. Overvægt bliver pålagt et gebyr på 100 kr. pr. kg. Sådanne regler og gebyrer kan ændres.

9.6 Håndbagage

9.6.1 Bagage, der medbringes om bord som håndbagage, skal være af en størrelse og/eller vægt, så den kan gemmes væk i en lukket bagageboks i kabinen eller under sædet foran dig. Bagagen må ikke overskride størrelsen, vægten og antalsbegrænsningen, der er gældende for billetprisreglerne og rejseruten. Disse regler kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos en af vores autoriserede agenter. Bagage, der overskrider de tilladte grænser, eller genstande, som vi anser for uegnede i kabinen, skal sendes som indchecket bagage. Før dette sker, får du mulighed for at fjerne de genstande, der er beskrevet i artikel 9.1.3. Du kan blive pålagt ekstra gebyr for bagage, hvis genstanden overskrider de tilladte grænser.

9.6.2 Genstande, der ikke kan transporteres i flyets lastrum, kan muligvis accepteres i kabinen i den udstrækning, gældende love og vores regler tillader det.

9.6.3 Hjælpemidler skal placeres i kabinen i den udstrækning, gældende love tillader det. Hjælpemidler, der ikke kan placeres i kabinen, kan opbevares i lastrummet. I alle tilfælde skal hjælpemidler have prioritet i enten flyets kabine eller lastrum.

9.7 Afhentning af bagage

9.7.1 Du skal afhente din indchecket bagage, så snart den er til rådighed på din endelig destination eller stop. Hvis du ikke afhenter din bagage inden for rimelig tid, kan vi pålægge et opbevaringsgebyr. Hvis du ikke afhenter din bagage inden for tre (3) måneder efter, den var til rådighed, vil bagagen blive fjernet, og vi vil ikke have noget ansvar for dit tab.

9.7.2 Når du rejser videre på en videre forbindelse, kan du i overensstemmelse med lokale toldregler være nødt til at afhente din indchecket bagage på transitstedet og checkeden ind igen til næste flyvning, også selvom det ved indcheckning af bagagen er anført, at den indchecket bagage vil blive transporteret til din endelige destination. Du er ansvarlig for at overholde de gældende toldregler i det land, du mellemlander i.

9.7.3 Det er kun den person, der kan fremvise en bagagekvittering og bagagekupon, der har ret til at afhente indchecket bagage.

9.7.4 Hvis en person kræver at få bagage udleveret uden at kunne fremvise bagagekvittering eller identificere bagagen ved hjælp af en bagagekupon, kan vi nægte at udlevere bagagen til denne person, medmindre han eller hun kan give tilfredsstillende bevis på ejerskab af bagagen.

9.7.5 Du skal fjerne al håndbagage fra flyet ved udstigning. Vi kan ikke påtage os ansvar for dit tab, hvis du har undladt at fjerne al håndbagage fra flyet ved udstigning.

9.8 Dyr

9.8.1 Vi accepterer levende dyr (hunde og katte) til transport i kabinen og lastrummet til/fra udvalgte destinationer mod betaling af de relevante gebyrer og i overensstemmelse med gældende regler vedrørende booking, check-in og transportkrav. Dyr skal placeres i en transportboks i overensstemmelse med vores regler og skal være ledsaget af gyldige helbreds- og vaccinationsattester, importtilladelser og andre dokumenter, der kræves af destinations- eller transitlandet. Specifikke oplysninger vedrørende vores regler og gebyrer for transport af dyr kan fås hos os på forespørgsel, på vores hjemmeside eller hos vores autoriserede agenter. Sådanne regler og gebyrer kan ændres. Servicehunde accepteres til befordring uden beregning i overensstemmelse med artikel 9.8.2.

9.8.2 Servicehunde, der ledsager passagerer med særlige behov, skal tillades i flyets kabine i den udstrækning, gældende love tillader det, men under forudsætning af, at du har det fulde ansvar for at indhente alle attester, importtilladelser og andre dokumenter, der kræves af destinationslandet. Specifikke oplysninger vedrørende reglerne for rejse med servicehunde, omsorgshunde og politi- og redningshunde kan fås hos os, hos en af vores autoriserede agenter.

9.8.3 Vi er ikke ansvarlige for at kontrollere, at et dyr har den nødvendige dokumentation, herunder vaccinationsattester, forud for rejse gennem, til eller fra et land. Vi er ikke ansvarlige for bøder, omkostninger eller tab i forbindelse med, at et dyr nægtes indrejse i et land.

10. Tidstabeller og uregelmæssigheder

10.1. Tidsplaner 

10.1.1 Vi vil gøre vores yderste for at overholde den offentliggjorte tidsplan for befordringsdagen. De tider, der er angivet i tidsplaner og andre steder, er ikke garanterede og kan blive ændret mellem tidspunktet for tidsplanens offentliggørelse og den dag, du ønsker at rejse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i tidsplanen.

10.1.2 Før vi accepterer din booking, vil vi eller vores autoriserede agent informere dig om det planlagte afgangstidspunkt for din flyvning, og det vil fremgå af din billet eller din rejserute. Vi forbeholder os retten til at ændre afgangstidspunktet for din flyvning, efter at bookingen er foretaget. Hvis du giver os eller vores autoriserede agent dine kontaktoplysninger, vil vi gøre vores bedste for at informere dig om sådanne ændringer.

10.1.3 Hvis vi, efter du har foretaget din booking, ændrer afgangstidspunktet for din rejse væsentligt – med mere end 60 minutter – til et tidspunkt, der er uacceptabelt for dig, og vi ikke er i stand til at skaffe plads til dig på en alternativ flyvning, du kan acceptere, vil vi refundere din billet i overensstemmelse med artikel 11.

10.2 Annulleringer og forsinkelser

10.2.1 Vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at befordre dig og din bagage på den mest hensigtsmæssige måde. Af operationelle årsager kan vi arrangere, at en flyvning gennemføres af et andet flyselskab på vegne af os eller med et alternativ selskab.

10.2.2 Hvis din afgang på noget tidspunkt efter, at bookingen er foretaget, bliver annulleret, omdirigeret eller forsinket, yder vi assistance i henhold til gældende lovgivning. Dette afsnit giver dig ikke yderligere kontraktlige rettigheder. Der henvises endvidere til de særskilte regler omkring flyforsinkelse.

10.3 Videre forbindelser
Vi påtager os intet ansvar for videre forbindelser, medmindre du har købt en videre forbindelse inden for vores rutenet, eller vi er ansvarlige for annulleringen eller forsinkelsen. I de tilfælde, hvor vi er ansvarlige for den mistede forbindelse, yder vi assistance i overensstemmelse med artikel 10.2. og som fastsat i lovgivningen.

11. Refusioner

11.1 Generelt 

11.1.1 Hvis vi er ude af stand til at befordre dig, refunderer vi din billet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

11.1.2 Alle krav om refusion skal indsendes via refusionsformularen på vores hjemmeside eller med post til vores hovedkontor.

11.1.3 En billet inklusive tillægsgebyrer kan kun refunderes, hvis den svarer til en bekræftet booking, vi har modtaget betaling for, og du har en billet, der er refunderbar i overensstemmelse med billetprisreglerne.

11.2 Modtager af refusion 

11.2.1 Alle refusioner foretages ved at kreditere det debet- eller kreditkort, der er registreret som betalingsmåde for bookingen. Kontante betalinger refunderes til en anvist bankkonto.

11.2.2 Hvis en billet er betalt af en anden end den passager, der er navngivet på billetten, refunderer vi kun beløb til den person, der har betalt for billetten eller i henhold til en fuldmagt fra denne person.

11.2.3 En refusion givet til en person, der kan fremvise en ubrugt billet eller har en ubrugt booking eller præsenterer sig selv som den person, der er berettiget til en refusion i overensstemmelse med artiklerne 11.2.1 og 11.2.2, vil blive anset som hel og fuld refusion, og vi er ikke ansvarlige i forhold til yderligere refusionskrav.

11.3 Refusioner på grund af annulleringer
Hvis vi annullerer en flyvning, er det beløb, som refunderes, følgende:

a) Hvis ingen del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til den samlede billetpris inklusive specificerede gebyrer for valgfri serviceydelser som bagage og sædereservation, som du har betalt ud over billetprisen, blive refunderet.
b) Hvis en del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til den ubrugte del af billetten blive refunderet.

11.4 Refusioner
Hvis du er berettiget til en refusion af andre årsager end dem, der er anført i artikel 11.3, vil det beløb, der refunderes, være følgende:

a) Hvis ingen del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til den samlede billetpris med fradrag af gældende administrationsomkostninger og afbestillingsgebyrer blive refunderet.
b) Hvis en del af billetten er brugt, vil et beløb svarende til differencen mellem billetprisen og den gældende billetpris for rejse mellem de lufthavne, hvor billetten er brugt, blive refunderet med fradrag af gældende administrationsomkostninger og afbestillingsgebyrer.

11.5 Refusion af skatter/afgifter
Hvis din booking ikke kan refunderes i henhold til billetprisreglerne, kan de tillægsgebyrer, flyselskabet pålægger, heller ikke refunderes. Du kan imidlertid anmode om refundering af myndighedspålagte skatter og afgifter for ubrugte bookinger.

11.6 Ret til at afvise en refusion
Hvis billetten er udløbet, kan vi afvise at refundere billetten med undtagelse af skatter og afgifter, som vil blive refunderet.

11.7 Valuta
Vi forbeholder os retten til at refundere beløb i samme valuta, som blev brugt til køb af billetten.

11.8 Bemyndigelse til refusion
Det er kun os eller vores autoriserede agenter, der er bemyndigede til at foretage refusioner.

11.9 EU 261 forordning
Denne information er udformet I overensstemmelse med EU Forordning 261/2004, og angiver minimums rettigheder for passagerer i forbindelse med nægtet ombordstigning, aflysning af flyafgange eller forsinkelse af flyafgange.

Den gælder for flyafgange fra en lufthavn, der er beliggende i EU og for flyafgange udført af et EU‐luftfartsselskab på flyafgange fra en lufthavn i et tredjeland med ankomst til en EU-lufthavn.

11.9.1 Generelt
Alle følgende betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Great Dane Airlines A/S skal være det transporterende luftfartsselskab.
Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en flyafgang, vi betjener.
Du skal have checket helt ind ved det angivne tidspunkt eller, hvis intet tidspunkt er angivet, ikke senere end 45 minutter før afgangstid. Dette gælder for alle de forskellige indchecknings muligheder, vi tilbyder.
Du skal rejse til en billetpris, der er direkte eller indirekte til rådighed for offentligheden.

11.9.2 I tilfælde af forsinkelser kan vi tilbyde følgende hjælp:
Du tilbydes gratis hjælp under følgende omstændigheder:

a) Hvis flyafgangen er forsinket med to timer eller mere for flyvninger på indtil 1.500 km.
b) Hvis flyafgangen er forsinket med tre timer eller mere for alle flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km.
c) Hvis flyafgangen er forsinket med tre timer eller mere for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
d) Hvis flyafgangen er forsinket med fire timer eller mere for alle flyvninger, der ikke falder ind under a), b) og c).

Hjælpen består af:

A. Måltider og forfriskninger, der står i et rimeligt forhold til ventetiden
B. To telefonopringninger eller email
C. Hotelophold og transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet
Sidstnævnte tilbydes, hvis ventetiden er mindst én nat efter det meddelte afgangstidspunkt, såfremt det er til rådighed på det pågældende sted.

D. Refusion af billetter
Hvis forsinkelsen er mindst 3 timer, og du beslutter dig for ikke at rejse, tilbyder vi dig refusion inden for syv dage af den fulde købspris for billetten for den eller de dele af rejsen, der ikke er foretaget.

Vi refunderer også for den eller de dele af rejsen, der allerede er foretaget, men som ikke længere tjener noget formål i forhold til den oprindelige rejseplan. Hvis det er relevant, kan vi også refundere for en returflyvning til det første afgangssted ved førstgivne lejlighed.

E. Kompensation ved forsinkelser i ankomst på 3 timer eller mere
Hvis dit fly forsinkes med 3 timer eller mere i ankomst er det reglerne, der er beskrevet nedenfor i punkt 2E, som afgør, om du er berettiget til kompensation.

11.9.3 I tilfælde af aflyste flyafgange kan vi tilbyde følgende hjælp:
Du kan vælge mellem:

A. Måltider og forfriskninger, der står i et rimeligt forhold til ventetider
B. To telefonopringninger eller email
C. Hotelophold og transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet
Dette tilbydes, hvis ventetiden er mindst én nat efter det meddelte afgangstidspunkt, såfremt det er til rådighed på det pågældende sted.

D. Kompensation ved aflyste flyvninger og flyvninger, som er forsinket med 3 timer eller mere i ankomst.
a) 250 euro ved flyvninger på op til 1.500 km.
b) 400 euro ved flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km.
c) 400 euro ved øvrige flyvninger på 1.500‐3.500 km.
d) 600 euro ved flyvninger, som ikke falder ind under punkt a), b) eller c).

Ovennævnte kompensation reduceres med 50% i følgende situationer:

Du får 50% af ovennævnte kompensationsbeløb, hvis du tilbydes ombooking til et andet fly, som lander:
a) Højst 2 timer efter din oprindelige ankomsttid ved flyvninger på op til 1.500 km.
b) Højst 3 timer efter din oprindelige ankomsttid ved flyvninger mellem EU‐lande på over 1.500 km.
c) Højst 3 timer ved alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
d) Højst 4 timer efter din oprindelige ankomsttid ved flyvninger, som ikke falder ind under punkt a), b) eller c).

Hvis du har booket flere direkte tilsluttende flyforbindelser som en samlet rejse, altså i samme booking, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted, som du checker ind til. Hvis du rejser på flere separate billetter, som er booket uafhængigt af hinanden, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted på hver enkelt billet.

Du er ikke berettiget til kompensation i følgende situationer:
1) Hvis årsagen til aflysningen eller forsinkelsen på 3 timer eller mere skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Eksempler på ekstraordinære omstændigheder inkluderer, men er ikke begrænset til:
‐ meteorologiske omstændigheder
‐ sikkerhedsrisici, der pludselig opstår
‐ strejker, der påvirker flydriften
‐ politisk ustabilitet
‐ forhold vedrørende lufttrafikstyringen
‐ andre sikkerhedsaspekter

2) Hvis du bliver underrettet om aflysningen mindst to uger før den planlagte afgang.

3) Hvis du underrettes om aflysningen mellem syv og fjorten dage før den planlagte afrejse og tilbydes en omlægning af rejsen, hvor du kan rejse indtil to timer før det oprindelige rejsetidspunkt og nå bestemmelsesstedet mindre end fire timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt.

4) Hvis du underrettes om aflysningen mindre end syv dage før den planlagte afrejse og tilbydes en omlægning af rejsen, hvor du kan rejse indtil en time før det oprindelige rejsetidspunkt og nå bestemmelsesstedet mindre end to timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt.

11.9.4 Hvis du afvises fra boarding pga. overbooking, kan vi tilbyde følgende hjælp:
a) 250 EUR på alle flyvninger på indtil 1.500 kilometer.
b) 400 EUR for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end 1.500 kilometer.
c) 400 EUR på alle flyvninger mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
d) 600 EUR for alle flyvninger, der ikke falder ind under a), b) og c).

Selv om du har en bekræftet billet og har checket ind i tide, kan du blive afvist fra boarding, hvis flyet er overbooket. Inden vi afviser dig fra boarding af denne grund, opfordrer vi først til, at passagerer frivilligt giver afkald på deres reservation mod aftalte modydelser.

Hvis ikke et tilstrækkeligt antal frivillige melder sig, og vi er nødt til at afvise dig fra boarding, ydes følgende:

A. Kompensation
Ved fastsættelse af distance er grundlaget fra det afrejsested, hvor boarding blev afvist til bestemmelsesstedet angivet på billetten eller så længe der er tidsrelaterede konsekvenser for passageren.

Du modtager 50 % af kompensationen, hvis du tilbydes omlægning til dit bestemmelsessted med en flyafgang, der lander:

a) højst to timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt på flyvninger indtil 1.500 km.
b) højst tre timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end 1.500 km.
c) højst tre timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
d) højst fire timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt for flyvninger, der ikke falder ind under a), b) og c).

Hvis du har booket flere direkte tilsluttende flyforbindelser som en samlet rejse, altså i samme booking, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted, som du checker ind til. Hvis du rejser på flere separate billetter, som er booket uafhængigt af hinanden, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted på hver enkelt billet.

B. Billetter

De ovennævnte kompensationer kan reduceres til det halve under følgende omstændigheder:

Du kan vælge mellem:

1) aflyse rejsen og få refunderet billetten
Vi tilbyder refusion inden syv dage af den fulde købspris af billetten hvad angår den eller de dele af rejsen, der ikke er foretaget. Vi refunderer også for den eller de dele af rejsen, der allerede er foretaget, men som ikke længere tjener noget formål i forhold til den oprindelige rejseplan. Hvis det er relevant, kan vi også refundere for en returflyvning til det første afgangssted ved førstgivne lejlighed.

2) omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til det endelige bestemmelsessted
Vi tilbyder omlægning af rejsen til det endelige bestemmelsessted ved førstgivne lejlighed eller på en senere dato, der passer dig, hvis der er ledige pladser.

C. Måltider og forfriskninger, der står i et rimeligt forhold til ventetiden
D. To telefonopringninger eller email
E. Hotelophold og transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet

Dette tilbydes, hvis ventetiden er mindst én nat efter det meddelte afgangstidspunkt, såfremt det er til rådighed på det pågældende sted.

11.9.5 Kompensation for downgrading:
Udbetaling af kompensation kan efter aftale ske helt eller delvist i form af et gavekort.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?
Hvis du har fundet ud af, at du er berettiget til en form for assistance og/eller kompensation, kontakt venligst lufthavnspersonalet.

Kompensations anmodning
Hvis du har oplevet en aflysning eller blevet nægtet ombordstigning, og du mener, at du er berettiget til kompensation, anmodes du om at udfylde følgende formular: www.greatdaneairlines.dk/eu261form

Great Dane Airlines vil dernæst behandle din anmodning og snarest vende tilbage i samme forbindelse (Du vil modtage svar indenfor 2 måneder).

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Great Dane Airlines A/S kan du kontakte klagemyndighederne som angivet nedenfor.

Ansvarlige nationale myndigheder
Trafik‐, Bygge‐ og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
DK‐2300 København S
Danmark

www.flypassager.dk

For alle øvrige nationale myndigheder for behandling af EU 261 sager kan følgende kontaktliste anvendes:

ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

12. Adfærd om bord

12.1 Generelt
Hvis din adfærd om bord på flyet er af en sådan art, at den sætter sikkerheden på spil for de ombordværende, eller er af en sådan art, at den er forstyrrende for andre passagerer eller besætningen, eller du må mistænkes for at have til hensigt at beskadige fly eller inventar, eller du forhindrer besætningen i at udføre deres opgaver, eller du nægter at efterkomme henstillinger fra besætningen, inklusive, men ikke begrænset til, henstillinger vedrørende rygning og indtagelse af alkohol eller narkotika, eller du griber forstyrrende ind i besætningens eller kabinepersonalets arbejde, kan vi tage de forholdsregler, vi anser for nødvendige for at forhindre, at en sådan adfærd fortsætter. Dette inkluderer magtanvendelse. Du kan blive sat af flyet, blive nægtet videre befordring fra en hvilken som helst lufthavn, og du kan blive retsforfulgt for strafbare handlinger begået om bord. Flyselskabet forbeholder sig retten til at fremsætte et erstatningskrav for tab eller omkostninger.

12.2 Brug af elektronisk udstyr

12.2.1 Det er forbudt at bruge elektronisk udstyr, der indeholder sendere og modtagere om bord på flyet. Dette udstyr omfatter, men er ikke begrænset til, mobiltelefoner, bærbare båndoptagere, transistorradioer, CD-afspillere, elektroniske spil og radiokontrolleret legetøj. Elektronisk udstyr med flyfunktion er undtaget. Flyfunktion skal aktiveres før afgang.

12.2.2 Brugen af elektronisk udstyr, der ikke indeholder sendere og modtagere, er forbudt mens skiltet “Spænd sikkerhedsbæltet” er tændt. Dette udstyr omfatter, men er ikke begrænset til, bærbare computere, kassetteafspillere og videokameraer. Brug af høreapparater, pacemakere og andet medicinsk udstyr er tilladt under hele flyvningen.

13.1 Generelt

Hvis vi træffer aftale med en tredjepart om at yde dig en service, der ikke omfatter befordring med fly, eller hvis vi udsteder en billet eller et bevis for serviceydelser (undtagen befordring med fly) leveret af en tredjepart, som f.eks. hotelreservation eller leje af bil, fungerer vi i disse tilfælde kun som din agent for sådanne serviceydelser. Tredjepart serviceudbyderens vilkår og betingelser vil være gældende. Vi har intet ansvar for sådanne serviceydelser, medmindre der er udvist ansvarspådragende adfærd fra vores side i forbindelse med indgåelse af aftalerne.

14. Administrative formaliteter

14.1 Generelt
Du er selv ansvarlig for at fremskaffe alle nødvendige rejsedokumenter inklusive visa og for at overholde alle love, regulativer og andre myndighedsbestemmelser i forbindelse med rejse i de lande, du flyver fra og til eller mellemlander i. Vi påtager os ikke noget ansvar for evt. konsekvenser af, at du ikke har de nødvendige dokumenter eller ikke overholder sådanne love, regulativer, bestemmelser eller bekendtgørelser. 

14.2 Rejsedokumenter
Før befordringens start skal du kunne fremvise alle udrejse-, indrejse- og andre dokumenter, som kræves i henhold til love, regulativer og myndighedsbestemmelser i de pågældende lande, og du skal tillade os at tage og opbevare kopier af sådanne dokumenter. Vi forbeholder os retten til at afvise befordring, hvis du ikke har overholdt gældende regulativer, eller hvis dine rejsedokumenter ikke ser ud til at være i orden.

14.3 Nægtet indrejse
Hvis du nægtes indrejse i et land, er du selv ansvarlig for at betale alle bøder eller afgifter, der pålægges os af de relevante myndigheder. Du vil også være ansvarlig for selv at betale din befordring ud af det pågældende land, og vi refunderer ikke billetprisen for rejsen til det sted, hvor din indrejse blev afvist.

14.4 Dit ansvar for bøder og afgifter
Hvis vi skal betale en bøde eller pådrager os omkostninger forbundet med din manglende overholdelse af love, regulativer eller andre betingelser i forbindelse med din rejse i de pågældende lande, eller du undlader at fremskaffe de nødvendige dokumenter, skal du på forlangende tilbagebetale os alle betalte beløb eller udlæg.

14.5 Toldkontrol
Hvis det kræves, skal du være til stede under toldmyndighedernes eller andre myndighedsrepræsentanters inspektion af din bagage. Vi er ikke ansvarlige for skade forårsaget af en sådan inspektion eller din manglende tilstedeværelse.

14.6 Sikkerhedskontrol
Du skal tillade os, myndighedsrepræsentanter, lufthavnsmyndigheder eller andre flyselskaber at udføre en sikkerhedskontrol af dig og din bagage.

15. Ansvar for skade

15.1 Generelt

15.1.1 Vi er kun ansvarlige for skade, som opstår på vores egne ruter betjent af os. I de tilfælde, hvor vores navn er på billetten som kontraherende selskab, men et andet flyselskab udfører den faktiske flyvning, kan du vælge, hvilket flyselskab ansvaret skal gøres gældende over for.

15.1.2 Vores ansvar kan i henhold til gældende regler blive reduceret eller bortfalde i tilfælde af, at du ved egen ansvarspådragende adfærd har forårsaget eller medvirket til skaden.

15.1.3 Vi er ikke ansvarlige for skader som følge af, at du undlader at overholde gældende love eller regler og konventioner udstedt af offentlige myndigheder.

15.1.4 Vores ansvar er begrænset til dokumenterede økonomisk tab, og vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for indirekte tab, medmindre andet kræves af gældende love eller konventioner.

15.1.5 Vi påtager os intet ansvar for uforudsete medicinske nødsituationer, der opstår om bord på et fly. Hvis vi pådrager os omkostninger som følge af et nødvendigt stop for at bringe dig på et sygehus, forbeholder vi os retten til at holde dig ansvarlig for tilbagebetaling af alle omkostninger og udgifter, vi kan have pådraget os i forbindelse hermed.

15.1.6 De begrænsninger, der er gældende for vores ansvar, gælder i samme omfang for vores servicepersonale, agenter, medarbejdere og repræsentanter som for os. Den samlede beløb, som kan opkræves fra os og fra sådant servicepersonale, agenter, medarbejdere og repræsentanter, kan ikke overstige det samlede ansvarsbeløb, hvis vi har et sådant ansvar.

15.1.7 Vi forbeholder os alle rettigheder til at afvise ethvert potentielt tab eller skade, direkte eller indirekte, der stammer fra fejlagtig information offentliggjort på vores hjemmeside.

15.1.8 Medmindre andet udtrykkeligt er anført, indebærer intet af indholdet i disse generelle vilkår for befordring, at vi fraskriver os nogen undtagelse eller begrænsning i vores ansvar i henhold til gældende love, konventioner eller aftaler.

15.2 Ansvar for skade på bagage

15.2.1 Vi påtager os intet ansvar for skade på håndbagage, medmindre vi eller vores servicepersonale eller agenter har skylden for det.

15.2.2 Vores ansvar for tab eller skade på bagage følger begrænsningerne i henhold til aktuelle nationale eller internationale konventioner og regler. Vores ansvar for sådant tab eller skade er begrænset til 1.131 SDR pr. passager. For så vidt angår håndbagage, er vi kun ansvarlige, hvis vi har skylden for det.

15.2.3 For alle rejser gælder, at du kan udvide din ansvarsgrænse ved at udfylde en særlig deklaration og betale et ekstra gebyr (800 DKK). Denne deklaration og anmodning skal indgives senest ved check-in. I så fald forøger vi vores maksimale ansvar til 2.262 SDR pr. passager. Genstanden skal være emballeret i overensstemmelse med vores regler. Vi forbeholder os retten til:

a) At inspicere den indcheckede bagage for at bekræfte, at de genstande, der er deklareret med højere værdi, er til stede i det antal og i den tilstand, der er anført.
b) Sætte en øvre grænse for den værdi, der kan anføres, og
c) Sætte begrænsninger for, hvilke genstande der kan anføres på deklarationen.

15.2.4 De tidligere nævnte begrænsninger vil ikke være gældende, hvis det bevises, at skaden skyldes en bevidst eller skødesløs handlemåde fra vores side eller fra vores servicepersonale eller agenter og med kendskab til den skade, dette vil resultere i, forudsat at det i tilfælde af en sådan handling eller udeladelse også kan bevises, at servicepersonalet eller agenten handlede inden for rammerne af sit ansættelsesforhold.

15.2.5 Vi er ikke ansvarlige for nogen skade, som din bagage forårsager over for os. Du er personligt ansvarlig for enhver skade forårsaget af dig eller din bagage, som vi pådrager os, og du skal dække alle tab, vi pådrager os som resultat heraf.

15.2.6 For flyvninger, der ikke omfatter udrejse eller indrejse i USA, har vi intet ansvar for skade forårsaget af genstande, som ikke er tilladt i indchecket bagage (se artikel 9.1). Dette omfatter skrøbelige eller letfordærvelige genstande, værdigenstande (såsom bærbare computere, smykker og ædelstene, penge, værdibeviser, mapper og attachetasker med alarmer, medicin, lægeerklæringer eller id-papirer), uanset om denne bagage er indchecket eller medbringes som håndbagage.

15.2.7 Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for kosmetiske og/eller overfladiske skader på bagagen under rejsen, som skyldes normal slitage og påvirkning (“wearand tear”).

15.3 Ansvar for personskade og død

15.3.1 Vi er ansvarlige for personskade og død i henhold til gældende konventioner, forudsat personskade eller død finder sted på en flyvning, vi selv betjener.

15.3.2 Følgende vilkår, der er specificeret i denne artikel, er gældende for al befordring med os, uanset om befordringen er underlagt national eller international lov:

a) Vi er ansvarlige, hvis du pådrager dig skade på krop eller helbred eller afgår ved døden, forudsat hændelsen, der har forårsaget skaden, er sket om bord på flyet eller i forbindelse med din ombordstigning eller udstigning af flyet. Erstatningsansvaret for skader vil ikke være underlagt nogen økonomisk begrænsning, uanset om den er fastlagt ved lov, konvention eller aftale.
b) Uanset bestemmelserne i 15.3.2 (a) kan vi helt eller delvis fritages for ansvar i henhold til gældende konventioner, hvis vi kan bevise, at du selv har bidraget til skaden eller dødsfaldet ved at udvise ansvarspådragende adfærd.
c) Hvis en ulykke skulle ske, vil vi øjeblikkeligt og under ingen omstændigheder senere end femten (15) dage efter, at identiteten af den person, der er berettiget til kompensation er klarlagt, udbetale et forskud til dækning af umiddelbare behov, som står i forhold til omfanget af den pådragne skade. I tilfælde af død vil forskuddet udgøre mindst 16.000 SDR udtrykt i euro pr. passager.
d) Udbetaling af forskud som beskrevet i artikel 15.3.2 (c):

i. er ikke en erkendelse af ansvar.
ii. kan trækkes fra ethvert beløb, som senere udbetales på grundlag af vores ansvar.
iii. skal kun tilbagebetales i tilfælde som beskrevet i artikel 15.3.2 (b), eller hvis det efterfølgende bevises, at den person, som har modtaget forskuddet, ved ansvarspådragende adfærd har forårsaget eller bidraget til skaden, eller ikke var den person, der var berettiget til kompensationen.

e) Vores ansvar for skade eller død er ikke underlagt økonomiske begrænsninger af nogen art. Erstatningskrav på op til 113.100 SDR for skader eller død kan ikke bestrides fra vores side. Hvis beløbet er højere, kan vi bestride erstatningskravet ved at bevise, at de påførte skader ikke skyldes forsømmelighed eller anden uretmæssig handling eller udeladelse af os, vores servicepersonale eller agenter, eller at sådanne skader udelukkende skyldes forsømmelighed eller anden uretmæssig handling eller udeladelse af en tredjepart.
f) Vi bekræfter, at vi har en ansvarsforsikring, der dækker mindst 113.100 SDR pr. passager og ikke mindre end minimumsbeløbet stipuleret i gældende love, konventioner eller aftaler.

15.4 Ansvar for forsinkelser  

15.4.1 Vi er ansvarlige for tab som følge af forsinkelse i luftbefordringen af passagerer, bagage eller fragt.  Vi er derimod ikke ansvarlige for tab som følge af forsinkelse, hvis vi kan bevise, at vores servicepersonale og agenter tog alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller det var umuligt at tage sådanne forholdsregler, jf. artikel 19 i Montreal-konventionen 1999.

15.4.2 I tilfælde af tab, der skyldes forsinket transport af passagerer, er ansvaret begrænset til 4.694 SDR.

15.4.3 I tilfælde af tab, der skyldes forsinket transport af indchecket bagage, er ansvaret begrænset til 1.131 SDR.

16. Klager, krav og retslige processer

16.1 Bagagekrav 

16.1.1 Hvis du opdager beskadigelse af indchecket bagage på din destination, skal du omgående informere vores repræsentanter om det og udfylde formularen til erstatning af beskadiget bagage.

16.1.2 Hvis indehaveren af bagagekvitteringen afhenter den tilsvarende indcheckede bagage uden at indgive klage, er det tilstrækkeligt bevis på, at den indcheckede bagage blev afleveret i god stand og i overensstemmelse med de generelle vilkår for befordring. Modstridende krav skal bevises.

16.1.3 Hvis du ønsker at indgive et erstatningskrav for indchecket bagage, skal du underrette os herom snarest muligt, efter at skaden er opdaget, og senest syv (7) dage efter modtagelse af bagagen for alle rejser.

16.1.4 Hvis du ønsker at indgive et erstatningskrav for forsinket bagage, skal du underrette os herom senest enogtyve (21) dage, efter at bagagen blev stillet til din disposition. I tillæg til dit erstatningskrav skal den originale Property Irregularity Report vedlægges som dokumentation.  Bemærk at du bør følge vores retningslinjer ved indsendelse af et krav, og at der ikke er gjort krav blot ved udfyldelse af PIR i lufthavnen. Dette gælder derfor ikke som opfyldelse af tidsfristen for indsendelse af krav, som beskrevet i artikel 31 i Montreal konventionen 1999.

16.1.5 Erstatningskrav for bagage skal sendes til Great Dane Airlines kundeservice i henhold til vores retningslinjer. Disse oplysninger kan også fås hos os.

16.2 Kundeklager- og krav
Hvis du ønsker at indsende en klage eller et krav, kan du kontakte os.

16.3 Eskalerede klager og krav

16.3.1 Hvis du fortsat er utilfreds med afgørelsen, efter vores endelige beslutning, kan du eskalere din klage eller krav til det nationale klagenævn i det land hvor din flyvning fandt sted.

16.3.2 Vi er forpligtet til at oplyse om at en online platform (OTB-platformen) er blevet oprettet af Europakommissionen, som giver adgang til alternativ tvistbilæggelse. (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Vi er i øjeblikket ikke tilmeldt OTB-platformen, og klager eller krav herigennem vil ikke nå os.

17. Ophør

17.1 Generelt
Hvis du ikke overholder de generelle vilkår for befordring eller vores regler, vil din kontrakt blive bragt til ophør med øjeblikkelig virkning uden varsel eller skriftlig meddelelse fra os og uden ret til refusion.

18. Bemyndigelse

18.1 Generelt
Ingen agent, medarbejder eller repræsentant for Great Dane Airlines er bemyndiget til at frafalde krav, der er anført i generelle vilkår for befordring.

19. Sædereservation

19.1 Sædereservation
Når du booker, giver vi dig muligheden for at vælge, hvor du gerne vil sidde. Hvis du ønsker et bestemt sæde, eller du gerne vil sidde sammen med en person med en anden booking, er det bedst at reservere dit sæde online så tidligt som muligt og senest 48 før afrejse. De gæster, som køber og betaler for bestemte pladser, seates naturligvis først. De øvrige gæster fordeles derefter på de resterende sæder. Det betyder desværre, at vi ikke kan garantere, at man bliver placeret samlet, selvom man rejser på samme billet eller som en gruppe.

19.2 Ændringer
Vi tager forbehold for at der kan komme ændringer under flyvningen, hvis vores Cabin Crew vurdere af sikkerhedsmæssige årsager, at en rokering kan blive en nødvendighed.

19.3 Sæder ved nødudgang
Bemærk venligst, at børn under 12 år, handicappede eller svært overvægtige af sikkerhedsmæssige hensyn ikke må placeres ved nødudgangene.